"a la carte" in het Nederlands

EN

"a la carte" - vertaling Nederlands

NL

"a la carte" - vertaling Engels

EN

a la carte {bijwoord}

volume_up
1. "according to the menu"
a la carte
volume_up
a la carte {bw.} (op het menu)
In an à la carte Europe, we will then have some nations eating from the set menu.
In het Europa " à la carte " kunnen sommige landen alleen een volledig menu bestellen.
Firstly, à la carte liberalisation just does not work.
Allereerst denk ik dat liberalisering à la carte niet werkt.
Nor is there any question of creating an à la carte Europe.
Evenmin is het de bedoeling een " Europa à la carte " te creëren.
NL

a la carte {bijwoord}

volume_up
1. "op het menu"
a la carte
volume_up
a la carte {bw.} (according to the menu)
In het Europa " à la carte " kunnen sommige landen alleen een volledig menu bestellen.
In an à la carte Europe, we will then have some nations eating from the set menu.
Allereerst denk ik dat liberalisering à la carte niet werkt.
Firstly, à la carte liberalisation just does not work.
Evenmin is het de bedoeling een " Europa à la carte " te creëren.
Nor is there any question of creating an à la carte Europe.

Voorbeeldzinnen voor "a la carte" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn an à la carte Europe, we will then have some nations eating from the set menu.
In het Europa " à la carte " kunnen sommige landen alleen een volledig menu bestellen.
EnglishHowever, the communication almost gives the impression that we are offering an 'à la carte ' Europe.
Deze mededeling wekt evenwel de indruk dat wij een Europa à la carte aanbieden.
EnglishEnlargement will not create an à la carte Europe or second-class citizens within the Union.
Met de uitbreiding creëren wij noch een Europa à la carte, noch een tweedeklas maatschappij in de Unie.
EnglishNor is there any question of creating an à la carte Europe.
Evenmin is het de bedoeling een " Europa à la carte " te creëren.
EnglishOne simply cannot adopt an à la carte approach.
Het is simpelweg niet mogelijk om voor een benadering à la carte te kiezen.
EnglishFirstly, à la carte liberalisation just does not work.
Allereerst denk ik dat liberalisering à la carte niet werkt.
EnglishI am very happy to note that Mr Barnier has spoken about an a la carte model for the renewed Objective 2.
Het doet mij deugd dat de heer Barnier sprak over een à-la-carte-model voor de hernieuwde doelstelling 2.
EnglishSooner or later we shall end up with an à la carte budget, and we cannot agree to that.
Indien wij zo voortgaan, zullen wij vroeg of laat tot een begroting à la carte komen en daarmee kunnen wij niet akkoord gaan.
EnglishYou cannot dine à la carte at the EU table.
Je kunt nu eenmaal niet à la carte dineren uit de EU-ruif.
EnglishI request that we respect our Rules of Procedure and vote in accordance with its provisions and not à la carte.
Ik vraag dat wij correct omgaan met ons Reglement en stemmen volgens die bepalingen en niet á la carte alstublieft.
EnglishA " Europe à la carte ' is unacceptable.
We kunnen een " Europa à la carte " niet toestaan.
EnglishShould this not be the case, then it would be accession à la carte which could greatly jeopardise the Community.
Als dit niet het geval is, wordt het een toetreding à la carte en dat kan een enorm gevaar betekenen voor de Gemeenschap.
EnglishThe risk entailed in a Europe 'à la carte ' is that the whole integrity and basic idea of EU cooperation will be lost.
Het risico van een Europa " à la carte " is dat de eenheid van de EU en de grondgedachte achter de Europese samenwerking verloren gaat.
EnglishIn other words, à la carte.
EnglishYour success is due to the fact that you rejected non-Community measures that would have transformed the European Union into an à la carte free-for-all.
U kende succes omdat u een aantal niet-communautaire mechanismen, die de Unie tot een vrijhandelszone gemaakt zouden hebben, hebt afgewezen.
EnglishThis is different from multilateralism à la carte, as is sometimes displayed by the United States, for example their behaviour in NATO.
Dat is iets anders dan multilateralisme à la carte zoals de Verenigde Staten soms tentoonspreiden, bijvoorbeeld als het gaat om hun optreden en hun houding in de NAVO.
EnglishWho does not see that closer cooperation goes in the opposite direction, that is, towards what is known as a two-speed Europe or a Europe à la carte?
Het zal niemand ontgaan dat nauwere samenwerking in de tegengestelde richting gaat, die het " Europa à la carte " of het " Europa met twee snelheden " wordt genoemd.
EnglishIn other words, among those sitting round the table of the common European home, some would eat à la carte while others would get the dish of the day.
Met andere woorden, rond de tafel van het gemeenschappelijk Europees huis zouden familieleden zitten waarvan sommigen à la carte eten en anderen vrede moeten nemen met het kleinste menu.
EnglishConsequently, for all these reasons, I truly think that the Europe of the future will be an 'à la carte ' Europe, which may or may not please those who, on doctrinal grounds, are opposed to it.
Daarom denk ik werkelijk dat het Europa van de toekomst een Europa à la carte zal zijn, of diegenen die hier vanuit hun doctrine vijandig tegenover staan, dit nu leuk vinden of niet.

Vergelijkbare vertalingen voor "a la carte" in Nederlands

la zelfstandig naamwoord
Dutch
a voorzetsel
a lidwoord
Dutch