"a great deal" in het Nederlands

EN

"a great deal" - vertaling Nederlands

EN

a great deal {bijwoord}

volume_up
A great deal has been said, and a great deal more remains to be said.
Er is al zeer veel gezegd en er zal nog veel meer worden gezegd.
A great deal has already been done and there is still a great deal to do.
Er is al veel gedaan, er moet nog veel gebeuren.
A thorough reform of the administration will require a great deal of energy.
Ook een grondige hervorming van de administratie zal nog veel energie vragen.
a great deal
I believe a great deal still has to be done, including the preparations for Kyoto.
Volgens mij staat ons nog heel wat te doen, ook bij de voorbereiding van Kyoto.
Mr President, pleasure boats generate a great deal of noise and pollution.
Voorzitter, plezierboten maken heel wat lawaai en zij vervuilen enorm.
All I can see is a great deal of chaos and insecurity in my country.
Ik stel alleen maar vast dat er bij ons heel wat chaos is, dat er heel wat onzekerheid heerst.
a great deal
We depend a great deal on their active support and understanding.
Wij zijn immers voor een groot deel afhankelijk van hun actieve steun en begrip.
Via the structural funds, a great deal of the European budget is being pumped around the system.
Via de structuurfondsen wordt een groot deel van de Europese begroting rondgepompt.
A great deal of progress has been made, including progress shared by a large part of the people.
Grote stappen vooruit, waaraan een groot deel van de bevolking een steentje heeft bijgedragen.
a great deal
volume_up
een hoop {bw.}
There is a great deal of overlap between all these communications.
Er is een hoop overlap binnen al deze mededelingen.
After all, that saves them a great deal of time, money and bother.
Dat bespaart hun namelijk een hoop tijd, ergernis en kosten.
That will save a great deal of time and money.
Dat scheelt een hoop tijd en een hoop geld.

Voorbeeldzinnen voor "a great deal" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishJudging from the schedule, a great deal of work will need to be done this year.
Uitgaande van de planning voor dit jaar zal er flink doorgewerkt moeten worden.
EnglishDisabled people, women and in particular, ethnic minorities, suffer a great deal.
Gehandicapten, vrouwen en vooral etnische minderheden lijden er ontzettend onder.
EnglishThe Council attaches a very great deal of weight to protecting fundamental rights.
De Raad hecht zeer veel waarde aan de bescherming van de fundamentele vrijheden.
EnglishAs far as the single market is concerned, there is still a great deal to be done.
Dan stel ik vast dat op het gebied van de interne markt nog veel moet gebeuren.
EnglishNeedless to say, a great deal can be said for the Commission's original position.
Uiteraard valt er veel te zeggen voor de oorspronkelijke positie van de Commissie.
EnglishThis would make it a great deal easier to transport both passengers and goods.
Dit zou het veel makkelijker maken om zowel passagiers als goederen te vervoeren.
EnglishUNWRA has suffered a great deal on account of financial problems in recent years.
De afgelopen jaren heeft de UNWRA ook sterk geleden onder de financiële problemen.
EnglishA great deal is at stake here, including the employees ' acceptance of Europe.
Er staat heel veel op het spel, ook het draagvlak van Europa bij de werknemers.
EnglishOf course this is already underway but we can do a great deal more in this area.
Van coördinatie is nu al sprake, maar er is nog veel ruimte voor verbetering.
EnglishI believe a great deal still has to be done, including the preparations for Kyoto.
Volgens mij staat ons nog heel wat te doen, ook bij de voorbereiding van Kyoto.
EnglishIn certain air- and seaports, arms control leaves a great deal to be desired.
De controle op wapens laat in bepaalde lucht- en zeehavens veel te wensen over.
EnglishThe instrument of flat-rate reimbursement saves a great deal of time and money.
Hier is het instrument van de forfaitaire vergoeding ook economisch uiterst nuttig.
EnglishThere is a great deal at stake in this proposal for a directive on groundhandling.
De inzet van deze richtlijn over de grondafhandeling op luchthavens is belangrijk.
EnglishThere is a great deal one could say about cultural diversity and its importance.
Over culturele verscheidenheid en het belang ervan valt van alles te zeggen.
EnglishThis morning, I heard a great deal about the so-called secular state in Turkey.
Ik heb vanmorgen ook al veel gehoord over de zogenoemde seculiere staat in Turkije.
EnglishModern society demands that we move around a great deal in the course of our work.
Het hoort bij de moderne samenleving om op meerdere plaatsen werkzaam te zijn.
EnglishMr President, Commissioner, a great deal has been said in today's discussion.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, er is al veel gezegd in dit debat.
EnglishI have a great deal to say about some of the ideas put forward by Mr Verhofstadt.
Ik zou heel wat kunnen zeggen over een aantal van de ideeën van de heer Verhofstadt.
EnglishThe gravity of the negotiations did not move the Council of Ministers a great deal.
De ernst van de onderhandelingen heeft de Raad van ministers niet erg bewogen.
EnglishIf we do manage to do that, then we in Europe will have achieved a great deal.
Als u daarin verandering kunt brengen, hebben we in Europa heel veel bereikt.

Synoniemen (Engels) voor "a great deal":

a great deal

Vergelijkbare vertalingen voor "a great deal" in Nederlands

great bijvoeglijk naamwoord
great zelfstandig naamwoord
Dutch
a voorzetsel