EN

a few

volume_up
a few (ook: any, some)
The question on quite a few people's lips is: what is to become of this report?
De vraag van nogal wat mensen is: wat zal er met dit rapport gebeuren?
Allow me to give you a few examples and in doing so, expose a few weaknesses in the White Paper.
Laat mij wat voorbeelden geven en daarmee ook wat zwakke punten blootleggen van het Witboek.
And it’s actually something that we invented a few years ago, or created a few years ago.
Het is iets wat we een paar jaar geleden hebben uitgevonden, of hebben gecreëerd.
a few (ook: any)
And a few of us, a few organizations in this room and elsewhere are working on this.
En een paar van ons, een paar organisaties in deze zaal en op andere plaatsen werken hieraan.
So this is after a few weeks, this is after a few months.
Dit is het na een paar weken. ~~~ Dit is na een paar maanden.
Now, there are a few places -- very few -- where great teachers are being made.
Er zijn een paar plaatsen -- zeer weinig -- waar fantastische leraren gemaakt worden.
a few (ook: any)
I shall therefore quickly look at a few regions and a few events.
Ik zal daartoe in het kort enkele regio's en enkele gebeurtenissen de revue laten passeren.
Now, it wasn't as if there was a few bad apples -- a few people cheated a lot.
Het was niet zo dat er enkele rotte appels waren -- een paar mensen die erg bedrogen.
There are, however, a few that are and I will focus my comments on just a few of those.
Enkele zijn dat echter wel en ik wil mij concentreren op een paar daarvan.
a few (ook: any, singular)
Mr Schnellhardt made a few comments on this question that are worth considering.
De heer Schnellhardt heeft hierover al enige behartigenswaardige opmerkingen gemaakt.
These are a few introductory remarks concerning the key amendments.
Dit zijn enige inleidende opmerkingen over de belangrijkste amendementen.
In a few moments, I will say a few words about how this policy has been implemented.
Ik zal aanstonds enige woorden wijden aan de wijze waarop dit beleid ten uitvoer is gelegd.
a few (ook: any)
There are a few sensitive points that I would like to look at in more detail.
Sommige gevoelige punten zou ik evenwel willen toelichten.
Most are clinically benign to moderate, but some are serious and a few are fatal.
De meeste zijn ongevaarlijk tot vrij onschuldig, maar sommige zijn ernstig of zelfs dodelijk.
Finally, the idea of a referendum is frequently being mooted in a few countries.
Tenslotte, mijnheer de Voorzitter, er wordt in sommige landen nogal gesproken over een referendum.
Damn it all, why should a few people deck themselves out in furs?
Waarom moeten sommigen in vredesnaam bont dragen?
Yesterday, a few of us met the Portuguese Defence Minister.
Sommigen van ons woonden gisteren een bijeenkomst met de Portugese minister van Defensie bij.
And of course, a few of us are saying: okay, computers!
Natuurlijk zeggen sommigen van ons: computers!

Voorbeeldzinnen voor "a few" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI promise you, Parusharam will speak in the TED conference a few years from now.
Ik beloof je, Parusharam zal binnen een paar jaar op de TED-conferentie spreken.
EnglishI would like to make a few specific recommendations to the Indonesian Government.
Een paar concrete aanbevelingen zou ik de Indonesische regering willen meegeven.
EnglishI would like to comment on a few points or questions from your report, Mr Färm.
Ik zal nader ingaan op een aantal punten en vragen in uw verslag, mijnheer Färm.
EnglishThe development of these over the last few years has been a major step forward.
De ontwikkeling hiervan gedurende de afgelopen jaren is een flinke stap vooruit.
EnglishI would like to refer to just a few areas which my group feels to be important.
Ik zou het willen hebben over enkele gebieden die mijn fractie van belang vindt.
EnglishWhat improvements have actually been made in that region over the past few years?
Wat is daar eigenlijk op dat gebied de afgelopen jaren daadwerkelijk verbeterd?
EnglishA few of these TEN projects have been carried out within a reasonable timeframe.
Slechts enkele TEN-projecten werden binnen een aanvaardbare periode verwezenlijkt.
EnglishThere were a few things that appeared not to be organised absolutely perfectly.
Er waren een paar dingen die niet helemaal perfect georganiseerd leken te zijn.
EnglishAn action plan for the EU/ Central Asia will be approved in the next few weeks.
Een actieplan voor de EU/Centraal-Azië zal de komende weken worden goedgekeurd.
EnglishIn my view, this obviously means that we must dispense with a few of our dogmas.
Voor mij betekent dit heel duidelijk dat we van een paar dogma's moeten afstappen.
EnglishAllow me to make a few introductory remarks before responding to your questions.
Ik zal een paar inleidende opmerkingen maken alvorens in te gaan op uw vragen.
EnglishWe know that a few Serbian soldiers have now been taken prisoner by the Albanians.
Zoals bekend hebben de Albanezen een aantal Servische soldaten gevangen genomen.
EnglishA number of loans will still remain active, will still have a few years to run.
Een aantal leningen zullen na die datum nog gedurende een aantal jaren doorlopen.
EnglishNevertheless, there are a few points on which I fail to agree with the rapporteur.
Toch zijn er een aantal punten waarop ik met de rapporteur van mening verschil.
EnglishThese people have, over the last few years, shown that they deserve our confidence.
Deze bevolking heeft de afgelopen jaren bewezen dat zij dat vertrouwen verdient.
EnglishHowever, I, along with the Liberal Group, also have a few points of criticism.
Voor mij en de liberale fractie zijn er echter ook een aantal punten van kritiek.
EnglishBut the difference of a few years on stock-market valuations is obviously extreme.
Een paar jaar maken voor de beurswaardering natuurlijk een wereld van verschil.
EnglishThese are headlines about what's been going on with women in the next few years.
Dit zijn koppen over wat er de afgelopen paar jaar te doen is geweest rond vrouwen.
EnglishA few years later I heard a joke about the greatest violinist, Jascha Heifetz.
Enkele jaren later hoorde ik een grap over de grootste violist, Jascha Heifetz.
EnglishAlongside positive points, there are also a few negative points to be identified.
Voorzitter, naast positieve punten zijn er ook wat negatieve punten te vinden.

Synoniemen (Engels) voor "a few":

a few

Vergelijkbare vertalingen voor "a few" in Nederlands

few zelfstandig naamwoord
few bijvoeglijk naamwoord
Dutch
a voorzetsel
a lidwoord
Dutch
a little