"a couple of" in het Nederlands

EN

"a couple of" - vertaling Nederlands

EN

a couple of

volume_up
But in the last couple of years we've become infamous for a couple of things.
Maar sinds de laatste paar jaar zijn we berucht voor een paar dingen.
Presidential elections are being held in Nigeria in a couple of weeks.
In Nigeria zullen over een paar weken presidentsverkiezingen plaatshebben.
And there are a couple of sequences in the movie, like these couple of moments I'll show you.
Er zijn een paar scenes in de film, zoals degene die ik je zal tonen.

Voorbeeldzinnen voor "a couple of" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf you've gone onto Twitter in the last couple of weeks, you've probably seen this.
Als je op Twitter bent geweest de laatste weken heb je dit waarschijnlijk gezien.
EnglishWe've just rolled this out in the last couple months -- CO Kids With Brain Injury.
We ontwikkelden dit in de laatste paar maanden - CO Kinderen Met Hersenletsel.
EnglishI would just like to make a couple of personal comments about that procedure.
Ik zou nu even een paar persoonlijke opmerkingen over die procedure willen maken.
EnglishTwenty-three instances of this have occurred in the last couple of weeks alone.
Alleen al in de afgelopen weken zijn er 23 van dit soort voorvallen geweest.
EnglishMr President, Mrs Swiebel's report contains a couple of interesting points.
Voorzitter, het verslag van mevrouw Swiebel heeft een paar interessante punten.
EnglishOn the substance of the matter we are further away than we were a couple of years ago.
Inzake de grond van de zaak staan we verder van elkaar dan enkele jaren geleden.
EnglishSo what I'd like to do is take a couple minutes and show you, actually, how it works.
Wat ik graag wil doen is in een paar minuten aan jullie laten zien hoe het werkt.
EnglishNow, this last minute before I go -- there's a couple of side effects of all this.
Deze laatste minuut voor ik vertrek -- er zijn een paar neveneffecten aan dit alles.
EnglishMr President, I would like to put a couple of questions to Commissioner Wulf-Mathies.
Voorzitter, ik zou commissaris Wulf-Mathies graag een paar vragen willen stellen.
EnglishWe congratulate the presidency on all its efforts in the last couple of weeks.
Wij feliciteren het voorzitterschap met al zijn inspanningen van de afgelopen weken.
EnglishWho knows, though, what will happen in a couple of years’ time, when the costs go up?
Maar wie weet hoe de situatie over een paar jaar is, wanneer de kosten stijgen?
English(Laughter) On the middle, this guy nested a couple of weeks after the release.
(Gelach) In het midden, deze jongen had al een nest, een paar weken na de vrijlating.
EnglishAnd that, after a couple of days, made the Kenyan press feel safe to talk about it.
En daardoor voelde, na enkele dagen, de Keniaanse pers zich veilig erover te praten.
EnglishBut an incident that happened a couple of years ago gave me a new perspective.
Maar door een voorval een paar jaar geleden kreeg ik een nieuwe invalshoek.
EnglishThe murdered couple were employees of the renowned Jesuit institute CINEP.
De vermoorde mensen waren medewerkers van het bekende jezuïeteninstituut CINEP.
EnglishThere are 67 signatures, 60 of which were verified a couple of hours ago.
Er zijn 67 handtekeningen en 60 daarvan waren een paar uur geleden geverifieerd.
EnglishIn conclusion, I have been a rapporteur for only the last couple of months.
Ter afsluiting wil ik kwijt dat ik slechts een paar maanden rapporteur ben geweest.
EnglishBut I would like to make a couple of statements of principle on the subject.
Ik wil echter ook graag een paar principiële overwegingen over het onderwerp noemen.
EnglishCaptain Steele and about 40 men, Rangers, are here, a couple blocks away.
Kapitein Steele zit hier met ongeveer 40 man, Rangers, een paar blokken verderop.
EnglishAnd the last time the rich guy invited us, he also invited a couple of philosophers.
De laatste keer dat die rijke man ons uitnodigde, nodigde hij ook wat filosofen uit.

Synoniemen (Engels) voor "a couple of":

a couple of
English

Vergelijkbare vertalingen voor "a couple of" in Nederlands

of voorzetsel
couple zelfstandig naamwoord
a voorzetsel
a lidwoord
Dutch