"squat" vertalen - Hongaars

EN

"squat" in het Hongaars

EN squat
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

squat (ook: dumpy, podgy, stocky, stodgy)
One crouched, squat and bull-necked, like the legendary Minotaur.
Az egyik görnyedt, zömök, bikanyakú volt, akár a legendabeli Minótaurosz.
One was squat and broad-shouldered, the other slim and gray-haired and positively perky.
Egyikük zömök, széles vállú volt, a másik vékony, szürke hajú, és határozottan hetyke.
Squat pillars and heavy arches of stone held up the high ceiling.
Zömök pillérek és súlyos kőívek tartották a magas mennyezetet.
squat (ook: squatter)
Round the squatting child was the protection of parents and school and policemen and the law.
A guggoló gyerek köré a szülők, az iskola, a rendőrök s a törvény erős védelmező kört vontak.
Using the torch he carried, Allanon lit torches bracketed in the wall to either side of the entry and two squat candles that rested on the table.
Allanon lángra lobbantotta a fáklyájával a bejárat két oldalán a falhoz vasalt szövétneket, és az asztalon guggoló két zömök gyertyát.
One had to sit, attracting all eyes to the conch, and drop words like heavy round stones among the little groups that crouched or squatted.
Az embernek ülnie kell, minden tekintetet a kagylóra irányítani, s a szavakat, mint nehéz, kerek kavicsokat, beleejteni a kisebb csoportokra oszló, guggoló vagy üldögélő tömegbe.

Voorbeeldzinnen voor "squat" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt floated to the end of the ledge and pulled itself up to squat beside Melancthe.
Odaúszott a szikla csúcsához, kimászott a vízből, és odakuporodott Melancthe mellé.
EnglishAnd here's how much of the planet Kilgore Trout owned in those days: doodley- squat.
És megmondom, mennyit birtokolt Kilgore Trout az idő tájt a bolygóból: kutyagumit.
EnglishAround them were the squat, heavyset figures of men Shea instantly knew to be Dwarfs.
A körülötte álló vaskos, nehézkes lényekről pedig azonnal tudta, hogy törpék.
EnglishIt was a squat, round structure perhaps twenty feet high and fifteen or so in diameter.
Vaskos, kör alapú építmény volt; talán hét méter magas, és öt méter átmérőjű.
EnglishAll the structures were squat, with very small windows, drab and somber places.
Szürke és komor, egyszintes épületek voltak, a homlokzaton apró ablakok ültek a mélyedésben.
EnglishStayed around after you meatfeet left the squat with the bods and watched the badges.
Miután elmentetek a lakásból, én maradtam; és figyeltem a jelvényeseket.
EnglishHer squat funnel was dwarfed by a litter of cranes and dingy warehouses.
Lapos kéménye eltörpült a daruk meg az ütött-kopott raktárak zűrzavarában.
EnglishThen he poured the coffee, added brandy to it from a squat bottle, and they sat at the table.
Aztán kitöltötte a kávét, egy kis konyakot is öntött hozzá, majd asztalhoz ültek.
EnglishThe big man licked his whiskey sour impassively down the side of the thick squat glass.
A behemót egykedvűen szopogatta whisky sourját egy kövér talpas pohárból.
EnglishIf I can ever find it, maybe I can tell myself to squat and lean my shoulder to it.
S ha egyszer megtalálom, tán magamnak is ki tudnám adni a vezényszót, merről feküdjek neki.
EnglishWe know so little concerning the Kolder, even when they squat before our door.
Olyan keveset tudunk Kolderről, pedig már az ajtónkon kopogtatnak.
EnglishThe cream of the crop seemed to be something very small and simple in a squat amber bottle.
A legértékesebbik a jelentéktelennek tűnő tömzsi borostyánüvegben lehetett.
EnglishThe crude figure stood before a squat tower-like structure with at least twelve sides.
Az alak egy furcsa, toronyszerű építmény előtt állt, melynek legalább tízenkét oldala volt.
EnglishMore Bith followed, and then the unmistakable squat form of my friend Wuher.
További bithek kerültek elő, majd Wuher barátom jellegzetes alakja.
EnglishThe buildings in the habitable bands all look alike: squat and massive.
A lakható sávok épületei mind ugyanúgy néznek ki: zömökek, és masszívak.
EnglishTo her left a profusion of squat candles, their wax grimy, their flame as weak as she.
Bal oldalán köpcös viaszgyertyák égtek, a viaszuk kormos, a lángjuk éppolyan gyenge, mint ő.
EnglishThe English were more than welcome to squat outside, till the avenging armada came!
Nyilván úgy gondolta, hogy számukra ez a legbiztonságosabb, míg a felmentő sereg meg nem érkezik.
EnglishHe turned from the crystal wheel and sought another instrument, one of the squat looped metal rods.
Elfordult a kristálykeréktől, s az egyik ívelt, vaskos fémcsövet vette kezébe.
EnglishHe doesn't have a doodley-squat now, but he used to be fabulously well-to-do.
Most kutyagumija sincs, pedig régebben mesésen jómódú volt!
EnglishThe squat man had appropriated her gun, which was better than his own.
A tömzsi férfi elvette Kate fegyverét, amely jobb volt az övénél.