EN sloppy
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

The wall speaker let out a brief, sloppy squeal of Trinary, followed by a longer report in loose, high-pitched Anglic.
A fali hangszóróból rövid, hanyag trinári sipítás hallatszott, majd egy hosszabb jelentés laza, magasan csicsergő anglikban.
sloppy (ook: black, dingy, dirty, filthy)
Heavy-set, oldish, sloppy clothes, dirty fingernails, like mine.
Testes, idősebb ember, rendetlen ruházatú, körme piszkos, mint az enyém.
The Bob Robertson who left his kitchen strewn with dirty dishes, banana peels, and crumbs was too sloppy to be a wise strategist.
Az a Bob Robertson, akinek a konyhája tele van piszkos edényekkel, banánhéjjal és morzsával, nem lehet valami nagy stratéga.
Sloppy enough to leave footprints, but smart enough to steal shoes in advance?
Elég gondatlan ahhoz, hogy a lábnyomait a helyszínen hagyja, de elég okos, hogy előre ellopja a cipőket.
sloppy (ook: blotchy, foxy, freckled, mottled)
sloppy (ook: dank, moist, soggy, steamy)
The sand was sloppy, grains of it speckling the patio.
A homok nedves volt, az egész terasz tele volt hordva homokszemcsékkel.
They'll decide that, given the sloppy nature of the crime scene...
Eldöntik, hogy a tetthely nedves természeti körülményei miatt...
He would come, some days, and watch her, his eyes sloppy in his head like partially poached eggs.
Néha bejött és csak nézte őt, szeme nedves volt, mint valami félig buggyantott tojás.
Heavy-set, oldish, sloppy clothes, dirty fingernails, like mine.
Testes, idősebb ember, rendetlen ruházatú, körme piszkos, mint az enyém.
sloppy (ook: corny, gooey, mushy, namby-pamby)
After studying you for some time, the KGB determined that you were an unusually well-ordered, effi-cient, rational person; they knew you abhorred disorder and sloppy thinking.
GB rájött, hogy szokatlanul rendezett életet élő, racionális teremtés vagy, tudták, hogy iszonyodsz a rendetlenségtől és a felületes gondolkodástól.
Let us seek a unified solution and let us not push through decisions which are at best ambiguous or even confusing and sloppy in their wording.
Egységes megoldásokra kell törekednünk, és nem szabad átnyomnunk olyan döntéseket, amelyek megfogalmazása legjobb esetben is kétértelmű, vagy kifejezetten zavarba ejtő vagy felületes.
Their sloppy gimmickry was a vulgar habit that came from a poor upbringing.
Hanyag trükkjeik közönségessége nyilván rossz neveltetésükből fakad.
Unforgivably sloppy workmanship at the hand grenade factory, I said.
Megbocsáthatatlanul hanyag munkavégzés folyt a kézigránátgyárban mondtam.
Equating fundamentalism automatically with terrorism is sloppy thinking.
A fundamentalizmusnak a terrorizmussal való automatikus azonosítása hanyag gondolkodásra vall.
sloppy (ook: dirty, muddy, silty, slimy)
sloppy (ook: dirty, mired, muddy, sludgy)
sloppy (ook: downy, fleecy, flossy, limp)
volume_up
puha {bn.}
Some of these books were ancient, made of big sloppy parchment, others were extravagantly bound, some almost simple and very new.
Voltak a könyvek között igen régiek, amelyeket nagy, puha pergamen lapokra írtak, voltak pazarló kötésűek, voltak egészen egyszerűek és újak.
sloppy (ook: sodden, draggled)
They were anxious to continue their discussion, and they did so over sloppy joes and coleslaw.
Mind szívesen folytatták az eszmecserét a lucskos káposzta elfogyasztása közben.
Neked csak a lucskos második hely jutott?
sloppy (ook: droopy, flabby, flaccid, floppy)
sloppy (ook: effusive, exuberant)
sloppy (ook: effusive, expansive)
sloppy (ook: flabby, flaccid, floppy, languid)
sloppy (ook: floppy, loose, slack)
sloppy (ook: greasy, slippery, glib)
sloppy (ook: gooey, mushy, mawkish)
sloppy (ook: slushy, splashy, slobby)
sloppy
sloppy (ook: sodden, soggy)
sloppy
sloppy
sloppy
Finally, could I appeal at least to the people, the representatives in this House, to avoid sloppy language, which implies sloppy thinking.
Végül pedig szólhatnék az emberekhez, az itteni képviselőkhöz, hogy kerüljék el a pongyola megfogalmazást, amely felhígult gondolkodást jelent.
sloppy
sloppy

Synoniemen (Engels) voor "sloppy":

sloppy

Voorbeeldzinnen voor "sloppy" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThat's a bit sloppy of him, Kennebeck said, consider-ing how clever he's been so far.
Ezt egy kicsit elkapkodta - jegyezte meg Kennebeck -, pedig eddig kifejezetten ügyes volt.
EnglishHis printing was neat, like everything else about him, not sloppy like this scrawled message.
Igaz, a fiú írása tiszta, áttekinthető volt, nem olyan, mint a táblán látható betűk.
EnglishDrink, smoke dope, torture the pets, spy on the sloppy lovemaking of Mrs.
Innátok, füvet szívnátok, háziállatokat kínoznátok, kikémlelnétek Mrs. Ralph loncsos nemi életét?
EnglishHe wouldn't, I'm convinced, have painted a sloppy, bad picture - no matter what the inducement.
Meggyőződésem, hogy rossz, giccses képet sose festett volna, bármekkora is a csábítás.
EnglishKarli's tongue was loose and sloppy, and a constant low pitched whine was falling out from her jaws.
Karli nyelve kilógott, hosszú, elnyújtott vinnyogás csorgott állkapcsai közül.
EnglishLying, drinking too much, sloppy habits, a general lack of trust on behalf of your clients.
Mert hazudik, túl sokat iszik, hanyagul kezeli az ügyeket, eljátszotta az ügyfelei bizalmát.
EnglishIndeed he raised one eye, wondering, and drank again from his filthy sloppy cup.
Sorra leszopogatta jobb kezének ujjait, mint egy macska.
EnglishI had heard the hunted were sloppy sophonts, but they leak even as they scan for danger!
Halottam róla, hogy a vadászok hanyagok, de még most is szivárognak, amikor figyelik a veszélyt!
EnglishThat sloppy flapping sound came again and she tried to twist away from the shape looming before her.
Ismét hallotta a lomha lobbanást, és megpróbált elfordulni az arcának tartó formától.
EnglishFrye said, Older I get, the less I like the sloppy red cases.
Minél öregebb leszek, annál inkább megundorodok az efféle véres esetektől.
EnglishHe paged through the sloppy fragile text until he came to another page.
Pergette a mállatag lapokat, amíg megtalálta a keresett oldalt.
EnglishFeeling sloppy, he'd start to think that way, and Eliot would catch him making mistakes.
Az ápolatlanság érzése a gondolatait is megfertőzi, és hibázni fog, akkor pedig Eliot azonnal elkapja.
EnglishStill, the analgesics and the gap in his dentition made his speech lispy, distorted, and a bit sloppy.
Az érzéstelenítők zsibbadása és a foghíj miatt még így is kásás és bizonytalan volt a beszéde.
EnglishAnd they wanted to come back, like a great sloppy veil again closing around him, but he wouldn't let them.
Vissza akartak jönni, újra össze akart zárulni a lomha nagy függöny, de úgyse fogja engedni!
English. - The way the Parliament conducts votes is sloppy, and this ruling will make it worse.
írásban. - A Parlament felületesen folytatja le a szavazásokat, és ez a döntés ezt még rosszabbá teszi.
EnglishIf their victims got sloppy, they could do nothing about it.
Ha valamelyik áldozatnak járt el a szája, ők tehetetlenek.
EnglishIt's still sloppy, Kennebeck said, disappointed.
Akkor sem volt körültekintő - állapította meg Kennebeck elkeseredve.
EnglishThey'd convinced Trevor that he'd been very sloppy in his habits, and that's how they'd tracked him so easily.
Meggyőzték Trevort, hogy nagyon felületesen kezelte a dolgokat, ezért találtak rá olyan könnyen.
EnglishBecause even if Granny Sugars didn't play sloppy to give me an edge, I almost always won anyway.
- Mert szinte mindig én nyertem, még akkor is, ha a nagyi nem játszott szándékosan rosszul, hogy előnyt adjon.
EnglishHirsch had used a sloppy cursive style, no doubt designed to portray a lack of education.
Hirsch folyóírással írt, méghozzá hanyagul, alig olvashatóan, minden bizonnyal azért, hogy iskolázatlanságára utaljon.