EN slide
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

slide (ook: hair band)
The black velvet butterfly hanging on the shrub beside it is one of Jhessail Silvertree's hair-slides.
Az a fekete, pillangó alakú hajpánt ott a bokor ágain Ezüstbogas Jhessailé.
slide (ook: bolt, bolting, fastener, fastening)
volume_up
retesz {znw.}
Inside, he slammed the door and tried to lock it, but there wasn't a bolt to slide into place, only a slot for a key.
Becsapta maga mögött, és próbálta bezárni, de nem volt rajta retesz, csak egy kulcslyuk.
The ancient weapon was single shot; a sliding bolt had to be operated to reload it.
Ez a régi fegyver egylövetű volt, a retesz segítségével lehetett újratölteni.
It resisted him for only a moment, and then slid back, as it had been born to do.
A retesz egy pillanatig ha ellenállt, azután hátrasiklott, mert hiszen az volt a hivatása.
slide (ook: blotter, register)
slide (ook: carriage, skate, sleigh, slider)
volume_up
szán {znw.}
The slide, unused, had too much friction and no really pleasant speed could be built up.
A csúszda érdes volt, mert rég nem használták, ez lelassította.
His eyes ticked off the slides, the opposing angles of the seesaws, the swings in which only the wind sat.
A csúszda felé nézett, aztán az ellenkező irányba, a mérleghinta és a hinta felé, amin nem ült más, csak a szél.
slide (ook: chute)
slide (ook: crawl, creep, lapse, skid)
If you do start to slide, turn the wheel into the direction of the slide.
Ha csúszni kezd, fordítsa a csúszás irányába a kormányt.
Ott a csúszás nyoma.
A sliding bump! bump! against the back of my head.
Csúszás közben a fejem nagyokat zökken.
slide (ook: crawl, glide, gliding)
slide (ook: creep, throw)
slide (ook: cursor, slider)
The slide had felt slightly hesitant when she pulled it back.
A csúszka kissé nehezen járt, amikor visszahúzta.
But the baffle prevented the slide from moving back and forth and allowing sound to escape from the weapon.
Ez a pecek megakadályozta, hogy a csúszka előreugorjon, és a fegyver így adjon hangot.
slide (ook: cursor, finger, pusher)
slide (ook: feeder)
volume_up
előke {znw.}
When we pull those out of the way, we'll find a passageway leading under the slide.
Ha elhordjuk őket, szabaddá válik a földcsuszamlás alatt átvezető út.
slide (ook: ripping)
volume_up
omlás {znw.}
Újabb omlás kezdődött.
The sand slide had mostly stopped for a while, but even so, on the cliff toward the sea, the sand continued its ceaseless flow.
Az omlás mintha megszűnt volna, a tenger felőli lejtőről azonban szakadatlanul folyt tovább a homok.
slide (ook: runner)
slide (ook: runner)
slide (ook: skate, skid)
slide
volume_up
barett {znw.}
slide
volume_up
coulé {znw.}
slide (ook: transparency)
volume_up
dia {znw.}
Inserts a copy of the current slide after the current slide.
Az aktuális dia után beszúrja az aktuális dia másolatát.
Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.
A diaterv objektumait az aktuális dia objektumai után szúrja be.
This single slide completely dismantles the intelligent design arguments.
Ez az egyetlen dia teljesen leszereli az intelligens design érvelését.
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide (ook: slider)
volume_up
lemez {znw.} (mikroszkópon)
When this catch was released it had slid down with its own weight and had fairly effectually sealed the hole torn in the weak plate by the explosion.
Ha a fogantyút elfordították, a lemez súlyánál fogva lecsúszott, és elég jól lezárta a rakodótér gyenge pontján a robbanás tépte lyukat.
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
He knew that after the bullet was discharged, the slide would remain back, the firing chamber empty, the weapon completely safe.
Tudta, hogy miután az távozik a csőből, a zavar hátrahúzva marad, a cső pedig üresen, így a colt senkire sem jelenthet veszélyt.
I drew a full one from my fanny pack, slammed it into the pistol's grip, pushed the lever that freed the slide, and aimed this way and that, eager for more targets.
Egy telit vettem elő a táskámból, betoltam a pisztoly markolatába, megnyomtam a závár kioldóját, majd ide-oda céloztam, további célpontokra vágytam.

Voorbeeldzinnen voor "slide" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI have one slide on my other life, the computer life, and that's the slide here.
Van egy slide-om a másik életemről, a számítógépes életről, ez látható most.
EnglishIt tried to create a warp but the skein just seemed to slide out of its fields.
Térgörbületet akart létrehozni, de a térid szövete kicsúszott tehetetlen mezi közül.
EnglishKurtz slid out behind him and Freddy heard him rack the slide of his personal.
Kurtz mögéje siklott, és Freddy hallotta, amint felhúzza oldalfegyverének závárját.
EnglishI turned just as the bolts inside were made to slide back with a low, grating noise.
Épp akkor fordultam meg, amikor odabent elhúzták a halkan csikorgó reteszeket.
EnglishHe began to slide down the wall, his body jangled as if in the throes of a grand mal.
Lefelé kezdett csúszni a fal mellett, teste reszketett, mintha nagybeteg lenne.
EnglishAfter clicking on the icon define the points of the polygon by clicking into the slide.
Az ikonra kattintás után a dián tett kattintásokkal adja meg a sokszög pontjait.
EnglishYou need to select a slide in the Existing slides list before you can use this button.
Ki kell jelölnie egy diát a létező diák közül, mielőtt ezt a gombot használhatná.
EnglishDefines how the selected object behaves when you click on it during a slide show.
Megadja, hogy a kijelölt objektum diavetítés közben hogyan viselkedjen rákattintáskor.
EnglishI slide a stack of documents in front of me, and we go through them one by one.
Egy halom dokumentumot húzok magam elé, és egyenként megyünk végig rajtuk.
EnglishThis is the most important slide of my talk, so I'll dwell on it a little bit.
Ez az előadásom legfontosabb slide-ja, ezért el fogok időzni kicsit ennél.
EnglishSwitches to slide mode, where you can create, edit or reorder your slides.
Átvált diamódba, ahol létrehozni, szerkeszteni vagy átrendezni lehet a diákat.
EnglishAce let the sheet of paper slide from his numb fingers and opened the second envelope.
Ász zsibbadt ujjai eleresztették a levelet, és a kisebbik boríték után kaptak.
EnglishShe sat on the coping and got a good grip on the handle bar of the pulley slide.
Beleült a kengyelbe, és megragadta a kocsi oldaláról lelógó kezelőrudat.
EnglishThe present was a computational slide orchestrated by hundreds of separate processors.
A jelen komputációs fogalom volt, amit sok száz különböző processzor hozott létre.
EnglishSlide the tumbler up and then open the gas-cap quick, before it can snap back.
Nyomd felfelé a rugót, aztán gyorsan kapd le a tanksapkát, még mielőtt visszacsapódnék.
EnglishClick the paint bucket icon and then click an object in your slide to apply the style.
A stílus alkalmazásához kattintson a festékes vödörre, majd a dián levő objektumra.
EnglishIt was tight and seemed to slide upward just a fraction of an inch every minute or so.
Szűk volt, és úgy tűnt, hogy nagyjából percenként felcsusszan néhány milliméterrel.
EnglishErij ripped Changeling loose and let its sheath slide, lost, nothing hesitating.
Amint Erij észrevette a csapdát, kivonta hüvelyéből a kardot, és megsarkantyúzta a lovát.
EnglishI gave this little slide show at a place called the Silicon Valley and I did all right.
Megtartottam ezt a diavetítést egy Szilikon-völgy nevű helyen, és elég jól sikerült.
EnglishFor those of you who are retailers, you may want to look away before I show this slide.
Az eladók talán be akarják csukni a szemüket, mielőtt megmutatom ezt a diát.