EN post
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

post (ook: mail, post office)
volume_up
posta {znw.}
First a brutal murder and now attempted poisoning through the post.
Előbb baltás gyilkosság, most pedig mérgezési kísérlet a posta közvetítésével.
'The evening post, sir,' he said, handing the salver to Ackroyd.
- Az esti posta, uram - mondta, átnyújtva Ackroydnak a tálcát.
Didn't want anyone to see him darting yet again into the post office.
Nem akarta, hogy meglássa valaki a főutcán, már megint útban a posta felé.
post (ook: engagement, job, place, placement)
Prepare the post for destruction! he ordered.
Az állás megsemmisítését előkészíteni! adta ki a parancsot.
You'd better look out for another post, Miss Ross.
Jobban tenné ha új állás után nézne, Ross kisasszony.
And suppose you don't like the post when you've got there?
És ha, tegyük fel, nem tetszik majd az állás?
post (ook: post office)
Too early even for a telegram, since the post office did not open until eight.
Még sürgöny számára is túl korai idő, mert a postahivatal csak nyolc órakor nyit.
No telephone here and that post office place at Leathercombe Bay isn't very private.
Itt nincs telefon, a Leathercombe Bayben levő postahivatal pedig nem valami diszkrét.
Gordon sat on a bench just outside the Corvallis Post Office.
Gordon egy padon üldögélt a corvallisi postahivatal előtt.
post (ook: column, file, mainstay, pillar)
volume_up
oszlop {znw.}
The post carried the mighty beam that was the roof tree.
Az oszlop viselte a tetőszerkezet hatalmas gerincgerendáját.
Murgen sent me to investigate a tremble of Twitten's Post.
Murgen küldött, hogy vizsgáljam meg, miért remeg a Twitten Oszlop.
The roadster, over on its side, spilled us out around the lamp-post.
A kocsi az oldalára fordult és az oszlop körül kiborított minket magából.
post (ook: bollard, peg, pile, stake)
He cut the top off a post as thick as my leg with one swipe at a full gallop.
Vágta közben, egyetlen csapással levágta egy lábnyi vastag cölöp tetejét.
He let go of an oar and reached his crooked hand up to the iron ring set in the post at the corner of the jetty.
Az egyik evezőt elengedték a gacsos ujjak, és a vasgyűrűért nyúltak a mólóvégi cölöp oldalában.
post (ook: lookout, stand, watchpost)
There was a Russian guard post atop the mountain to his left, six kilometers away.
Egy orosz őrhely volt tőle balra a hegytetőn, vagy hat kilométernyire.
It turned out that each silo had a small guard post, each for two men, and those were disposed of in a matter of seconds with can­non fire.
Mint kiderült, minden egyes silóhoz külön kétszemélyes őrhely tartozott, amiket a helikopterek másodpercek leforgása alatt szilánkokra lőttek gépágyúikkal.
post (ook: crampon, peg, picket, pile)
volume_up
karó {znw.}
Now she was holding the cross like a spear, the dirt darkened point of its vertical post pointed squarely at the trooper's back.
De most lándzsaként tartotta a keresztet, úgy, hogy a függőleges karó földtől mocskos hegye derékszögben a rendőr hátának szegeződött.
And I knew enough of the fancy-dressed travelers on the post road to feel it rather keenly.
Eleget láttam a postakocsi piperés utasait, hogy ezzel tisztában is legyek.
post (ook: guard, picket, sentinel, sentry)
There might be any number of patrols and lookout posts.
Ki tudja, hány őrszem és őrjárat vigyázza azt.
But presently the sentry on my left, leaving his post in the typical Spanish fashion, sidled up to me and began urging me to fire.
De egyszer csak a tőlem balra álló őrszem - jellegzetesen spanyol dolog - otthagyta az őrhelyét, odaosont hozzám, és noszogatni kezdett, hogy lőjek már.
post (ook: leg, pier, pillar, pivot)
post (ook: range pole)
post
volume_up
kapufa {znw.}
post
volume_up
hadállás {znw.}
The man who did the shouting at the P.S.U.C. post down on our right was an artist at the job.
A tőlünk jobbra fekvő PSUC-hadállás hangszórósa művészi fokra fejlesztette munkáját.

Voorbeeldzinnen voor "post" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishPost office box in lower Manhattan, the Assistant Director told his counterpart.
Egy postafiók Alsó-Manhattanben - magyarázta az igazgatóhelyettes, kollégájának.
EnglishIn the middle of the hollow square was a stone post with iron rings fixed to it.
A homorú négyszög közepén egy kőoszlop állt, amelyhez vaskarikákat erősítettek.
EnglishIt is to be welcomed that President Rahmon has created the post of an ombudsman.
Örvendetesnek tartom, hogy Rahmon elnök úr létrehozta az ombudsman intézményét.
EnglishWe were lucky he didn't take down the post lantern, and half the shrubbery too.
Még szerencse, hogy el nem vitte a kocsi a lámpaoszlopot meg a fele élősövényt.
EnglishYarrod, bound to his post, threw back his head and screamed a harsh wild scream.
Az oszlophoz kötözött Yarrod hátravetette a fejét, és vad üvöltésben tört ki:
EnglishBut the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.
Ugyanakkor a népszavazást közvetlenül követő időszak pozitív lendülete elfogyott.
EnglishI could go to the papers, but the Post is going to run a story about the SEC thing.
Elmehetnék az újságokhoz, de hát a Post amúgy is indít egy sorozatot az SEC-ről.
EnglishHe took a drink, looked at the Post, looked at the street, and back to the cup.
Ivott, a Post épületére nézett, aztán az utcára, majd újabb korty következett.
EnglishRadios and telephones rang and squawked on a makeshift command post in a corner.
Rádiók és telefonok csörögtek, visítottak a sarokban rögtönzött parancsnoki poszton.
EnglishI had this postcard posted on the PostSecret blog two years ago on Valentine's Day.
Ezt a képeslapot két évvel ezelőtt, Valentin-napon tettem fel a PostSecret blogra.
EnglishMister Cale, I assure you no one has passed this post and I've heard no alarm.
Biztosíthatlak, itt senki sem hatolt be a birtokra, és riadót sem fújt senki!
EnglishJoe recognized her from her photo in one of the Post articles about the crash.
Joe azonnal felismerte - a Postban a katasztrófa után leközölték a fényképét.
EnglishI had an attack of post-traumatic stress syndrome, and they rushed me over.
- A tünetek szerint súlyos sokkot kaptam, és ezért gyorsan behoztak a kórházba.
EnglishWe want to keep the Viets head down in their holes until we have recaptured the post.
Azt akarjuk, hogy a vietminhiek kussoljanak, amíg vissza nem foglaltuk az állást.
EnglishI'm sorry, sir, but I can't post anything on the walls unless my boss tells me to.
Sajnálom, uram, de semmit sem tehetek ki a fába, csak akkor, ha a főnököm utasít rá.
EnglishBehind the slim wooden post he stood, and now he could hear her plaintive cries.
Megállt a karcsú faoszlopnál, és innen már hallhatta panaszos kiáltozását.
English00:23:38.99,00:23:42.29 Captain needs to code a message back to command post.
A századosnak szüksége van magára, hogy eljuttasson egy üzenetet a parancsnokságra.
EnglishWe have a large railway station, a small post office, and two rival 'General Stores.'
Én igen szerencsétlen lennék, ha nem tudnék dolgozni, és megkeresni a kenyeremet".
EnglishThere would be post-houses and wells, everything to get them quickly on their way.
Ott postaállomások és kutak vannak, meg minden, ami kell a gyors utazáshoz.
EnglishI pulled back, dizzy, and clung to the post, each one is unique, staring down at her.
Szédelegve elrántottam magamat, az ágyoszlopba kapaszkodtam, úgy néztem le rá.