"portico" vertalen - Hongaars

EN

"portico" in het Hongaars

EN portico
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

portico
A large black and silver sign over the portico said; _The Garland Home of Peace_.
Egy óriási fekete és ezüst felirat az oszlopcsarnok fölött ezt hirdette: A Béke Virágfüzér Otthona.
He waited at the end of the long portico.
A hosszú oszlopcsarnok végénél várakozott.
Beneath a portico, Callicrates recited his verses; satisfied pride trembled in his voice and shone in his eyes.
Egy oszlopcsarnok alatt Kallikratész szavalta verseit; a kielégült gőg reszketett hangjában és csillogott szemében.
portico (ook: gallery, loft)

Voorbeeldzinnen voor "portico" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishShe led him through an arched portico into one of the towers, up to a mezzanine floor.
Egy boltíves bejárón keresztül az egyik toronyba vezette, fel az emeletre.
EnglishThe woman entered the great portico under the shadow of the architrave.
A nő becsusszant a nagy bejáraton a párkánygerenda árnyékában.
EnglishShe carried her suitcase up the steps and hesitated beneath the portico, finally ringing the doorbell.
Bőröndjével felment a lépcsőn, de a kapu előtt tétovázva megállt mielőtt becsengetett volna.
EnglishHe backed away, and then walked fast into the darkness, disappearing before he reached the portico.
Lucius hátrált, majd sietni kezdett, és eltűnt a sötétségben, mielőtt odaért volna az oszlopcsarnokhoz.
EnglishHe stepped off the strip and approached the portico.
Lelépett a sávról, és sietve közeledett az oszlopcsarnokhoz.
EnglishA hundred metres down the road the Citroen turned towards the grey stone portico in front of the Elysee Palace.
Mintegy száz méterre a tértől a Citroën az Elysée Palota udvarának szürke kőkapuzata felé fordult.
EnglishThe portico, the pediment, it's all rather glorious.
Egyszerűen fenséges a kolonnád és a timpanon.
EnglishShe covered her eyes, holding herself upright by gripping the stone portico, so that she could accustom herself to its violence.
Eltakarta a szemét, és a kőből faragott ajtófélfába kapaszkodott, hogy hozzászokjon az erejéhez.
EnglishThen she reached her destination, a multistory structure with gray banners hanging from its portico.
Másodpercekkel később eljutott a céljához, az út szélén álló, több emeletes épülethez, amelynek homlokzatán szürke zászlók függtek.
EnglishOn their right a wide and graceful parkland led up to a great house with a classical portico as brilliant as icing sugar under the moon.
Jobboldalt tágas, gondozott park terült el egy timpanonos homlokzatú, cukormázfényű palota előtt.
EnglishDiagonally across the intersection was a big white colonial mansion with a portico which was roofed and much too small for the house.
Az átjáróval szemben nagy, fehér, nemesi kúriaszerű épület állt, fedett oszlopcsarnokkal, amely túl kicsinek tűnt a házhoz képest.
EnglishI left my car on the street and walked over a few dozen stumble stones set into the green lawn, and rang the bell in the brick portico under a peaked roof.
Kocsimat kint hagytam az utcán, végiglépegettem a zöld gyepen ülő köveken, és a tornyos téglabelépőben megnyomtam a csengőt.
EnglishIn front of them stood the theatre, its portico ornamented with shining masks, and its huge circular wall covered with innumerable statues.
Már fel is tűnt előtte a színház, oszlopcsarnokát tarkán csillogó álarcok díszítették, és hatalmas, kerek falát megszámlálhatatlan sok szobor.
EnglishA babbling, frightened crowd of men and women stepped back in hushed silence as he clattered up to the portico of the House of Cyclops.
A rémült, zaklatottan fecsegő tömeg megilletődve nyitott utat neki, amint csattogó patkójú lovával felkaptatott Küklopsz Házának oszlopos előcsarnokába.
EnglishHe fell into a series of spasmodic dozes, and awoke at last to find the wan pink of the latter-day dawn seeping through the arched portico.
El-elszundított, aztán elnyomta az álom, s végül is akkor ébredt, amikor hajnalban egy újabb nap halovány, rózsaszínű sugarai bekukucskáltak a boltíves csarnokba.
EnglishA dozen steps under a portico led up to a set of antique, mahogany entry doors that had probably cost the life of at least one big tree or two younger ones.
Tizenkét lépcsőfok vezetett fel a portikusz alá a mahagóni ajtóhoz, amelyhez legalább egy hatalmas és két-három kisebb fát fel kellett áldozni az asztalosnak.
EnglishOnce a young diplomat had done his career a power of no good by driving his VW Beetle up the ramp in sheeting rain and parking beneath the portico.
Egy fiatal diplomatának egyszer sikerült egy életre elintéznie a karrierjét azzal, hogy a zuhogó esőben bogárhátú VW-jával felhajtott rajta, és kocsiját otthagyta a kapu előtt.
EnglishStanding on the pavement across the quay Zaitsev could see the big ocher-colored mansion and even the top of the pillared portico that shielded the giant carved-timber doors.
A rakpart folyó felőli járdáján álló Zajcev csak nézte, nézte a nagy, okkersárga épületet, az óriási tölgyfa kapura árnyékot vető, oszlopos portikuszt.
EnglishA few churches or public buildings still stood above the rest, though their roofs were holed or their walls cracked, and in one case a whole portico had crumpled onto its columns.
Néhány templom, középület kiemelkedett még a többi közül, de a tető nem volt ép, a falak megrepedtek, egy helyütt a homlokzat tartóoszlopaira rogyott.
EnglishThe two long black limousines stood unobserved at the curb by this back entrance which the KGB chief had chosen to use rather than the grand portico at the front.
A két hosszú, fekete limuzin észrevétlenül állt ennél a hátsó bejáratnál, mert a KGB-főőnök inkább ezt vette igénybe, a homlokzati rész nagy, oszlopos bejárata helyett.