EN other
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

other
Transfer all other prisoners in that corridor to other cells or other levels.
Minden más elítéltet helyezzen át arról a folyosóról más cellába vagy más emeletre.
And it's inside and outside, self and other, and other is all very different.
Van belül és van kívül, van én magam és van a másik, és az a másik nagyon más.
Here, in the silence of the European Parliament, other choices are being made.
Itt, az Európai Parlament csendjében, más választások megtételére kerül sor.
other (ook: other one)
And it's inside and outside, self and other, and other is all very different.
Van belül és van kívül, van én magam és van a másik, és az a másik nagyon más.
The other percentage refers to the other cooperating exporting producer.
A másik százalékos adat a másik együttműködő exportáló termelőre vonatkozik.
'Mangy son of a three-legged donkey,' he bellowed at the steersman of the other vessel.
üvöltötte a másik hajó kormányosának.
Effectively we have been the pilot project for the rest of the world, for other regions.
Valójában kísérleti projektként szolgálunk a világ, a többi régió számára.
Because of the rules of the sanction, the other networks have to help.
Az egyezmény értelmében a többi hálózatnak is együtt kell működnie.
In a state of nature, evidently, they deposit their droppings in other birds' nests.
Természetes környezetben persze a többi madár fészkébe.
- smalls : other consignments of goods, including express and other parcels;
- darabáru: egyéb áruszállítmányok, beleértve az expressz- és egyéb csomagokat;
That's a total of sixteen mechanized di­visions, plus a lot of other attachments.
Ez összesen tizenhat gépesített hadosztály, plusz az egyéb kisegítő egységek.
The proposed 'transparency register' is nothing other than administrative legitimisation.
A javasolt "átláthatósági nyilvántartás” nem egyéb adminisztratív legitimációnál.
The English we put in one lot, the Americans in the other.
Az egyik fajtát kapják az amerikaiak, a másikat az angolok.
The Commission is a collegial body, and any Commissioner can stand in for any other.
A Bizottság kollegiális testület, és bármelyik biztos helyettesítheti a másikat.
They traded at times, but generally viewed each other with suspicion.
Néha kereskedtek egymással, de általában inkább gyanakvással szemlélték a másikat.
And can we please try and teach our kids something other than a Chronic album?
És könyörgöm, képesek vagyunk mást is tanítanunk a kölykeinknek, mint egy Chronic lemez?
He hadn't known his mother had underclothes in any color other than white.
Sosem látott az anyján eddig mást, mint fehér alsóneműt.
She was none other than Eleanor Roosevelt, the wife of the President of the United States.
Nem mást, mint Eleanor Rooseveltet, az Egyesült Államok elnökének feleségét.

Synoniemen (Engels) voor "other":

other

Voorbeeldzinnen voor "other" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishNext to them lay his leather armor, boots, weapons, and other traveling clothes.
Gondosan összehajtogatta a ruhadarabokat, és az utazóruhája mellé helyezte őket.
EnglishThey were strangers to Teshin and we stared at each other with mutual curiosity.
Nem idevalósiak voltak ők sem, ezért kölcsönös kíváncsisággal méregettük egymást.
EnglishMore were coming in down the other paths, and some were now following Treebeard.
Többen meg épp most ereszkedtek alá az ösvényeken, néhányan Szilszakáll nyomában.
EnglishAs for the other nine-tenths there was a great deal of medical experimentation.
A fennmaradó kilenc tizedet pedig nagyszabású orvosi kísérleteknek vetették alá.
EnglishElliot and Tina spread the map on the table and sat down across from each other.
Elliot és Tina kiterítették a térképet az asztalra, és leültek egymással szemben.
EnglishHe was a little annoyed at the absolutely unruffled calm preserved by the other.
Kissé bosszantotta, hogy ez a kijelentés a legkisebb hatást se tette Battle-re.
EnglishTodd are in a corner on the other side of the room.
Sara Plankmore Wilcox és S. Todd a terem túlsó végében, az egyik sarokban vannak.
EnglishWho knows how many other agencies will be involved by the time we sort this out?
Ki tudja, hány ügynökséget kell még bevonni, mire ezt az ügyet felgöngyölítjük.
EnglishIt was so the other time, when I looked down from my father's tower and saw her.
- Akkor is így éreztem, amikor lenéztem apám várából, és először láttam meg őt.
EnglishThe two looked at each other, then one of them opened the door and looked inside.
A lovagok összenéztek, majd az egyik kinyitotta az ajtót, és benézett a szobába.
EnglishAnd our Navy still has more reach than those of most of the other Member States.
És a mi haditengerészetünk még mindig felkészültebb, mint a tagállamok többségéé.
EnglishThere is one other thing you owe, Mr. Holder, said Sherlock Holmes rather sternly.
Még valamivel tartozik, Holder úr mondta Sherlock Holmes meglehetősen szigorúan.
EnglishI did exactly what he indicated, and waited until the other clerks had departed.
-Mindent úgy csináltam, ahogy mondta, és megvártam, hogy a többiek elmenjenek.
EnglishOther areas were almost bare, showing his creased, dry-looking grey skin beneath.
Másutt teljesen csupasz volt, és kilátszott szürke, ráncos, pergamenszáraz bre.
EnglishAnd she goes, "But Mom, but men and women can't ever see each other naked, Mom.
Aztán folytatja: "De anyu, férfiak és nők nem láthatják egymást meztelenül, anyu.
EnglishAnd the other thing about these guys is, they also know what they do for a living.
És ami szintén fontos róluk, hogy ők szintén tudják mit tesznek a megélhetésért.
EnglishThe rocks will tumble down and bounce and roll and pile up on top of each other.
A sziklák lezuhannak, felpattannak, gurulnak, és egyre magasabbra halmozódnak.
EnglishThe clacking typewriter on the other side stopped for a moment, and then went on.
A túloldalon egy pillanatra elhallgatott az írógépkattogás, aztán folytatódott.
EnglishA battered hand-axe seemed to find its own way from his belt into his other hand.
Az övén fityegő megviselt harci balta mintha magától talált volna utat a markába.
EnglishAnd also with the result of causing it to turn upon its master at the other side.
Sőt, mi több, fel is korbácsoltam támadó ösztönét a nádpálcám éles suhintásaival.