EN

to float [floated|floated] {werkwoord}

volume_up
Jacob's scared he'll float wrong when the dark comes.
Jacob fél, hogy rossz irányba lebeg majd, ha jön a sötétség.
I heard his voice in memory: Jacob's only scared he'll float wrong when the dark comes.
Visszaidéztem a fiú egy másik visszatérő mondatát: Jacob csak attól fél, hogy rossz irányba lebeg majd, amikor eljön a sötétség".
So that ice sheet is partly floating, and it's exposed to the ocean, to the ocean heat.
Tehát ez a jégtakaró, részben lebeg a vízben, ezért ki van téve az óceán hőmérsékletének.
Put them in small boats, rafts, anything that you now have or can build by tonight that will float.
Ültessük őket kis csónakokba, tutajokra, bármire, amit ma éjszakáig meg lehet építeni és úszik a vízen.
He could see his breath floating away in the morning air, reminding him of the fog down below.
Figyelte hogyan úszik, akár a völgyben a köd, lehellete a reggeli hideg levegőben.
I hoped Lucius's body was floating in it.
Reméltem, hogy rajta úszik Lucius hullája.
But, of course, there is a good deal of foreign domestic labour floating about.
De természetesen elég sok külföldi háztartási munkaerő sodródik ide-oda.
Because it's partly floating, you can imagine, is sea level rises a little bit, the ice lifts off the bed, and then it can break off and float north.
Mivel egy része az óceánban lebeg, érthető, hogy ha a tengerszint megemelkedik, akkor a jég elválik a tengerfenéktől, széttöredezik és északra sodródik.
Beside them, Duddits has found a last few gone-to-seed dandelions on the neighbors' lawn and is down on his belly, blowing the fluff off them and watching it float away on the breeze.
Duddits a szomszéd gyepén talált néhány kései pitypangot, hason fekszik, fújkálja a pihét, és nézi, hogyan száll a szélben.
to float (ook: to drift, to swim)
Georgie Yarkus out in Spokane... is floating your father some wood for a short term.
Georgie Yarkus kint Spokane-ben... fát úsztat apádnak rövid határ- időre.

Voorbeeldzinnen voor "to float" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishA boat that would float on sand would have to possess much different qualities.
A homokjáró hajónak tehát a szokásostól eltérő tulajdonságokkal kell rendelkeznie.
EnglishI had looked up to see a trailer of sparks float aft in a billow of smoke.
Azért néztem föl, hogy lássam, amint a füstfelhőben hátralebben egy szikracsóva.
EnglishMoffitt is interested in seeing the special needs float first.
De azt hiszem, Mr. Moffitt először a speciális igényűek felvonulását szeretné látni!
EnglishHe touched the float-hatch controls, rising through the floor into the light.
Megnyomta a csapóajtó gombját, és a padlón keresztül felemelkedett a fényre.
EnglishBring the moon close enough to Earth, and those two rocks would simply float away.
Vigye a holdat közelebb a Földhöz, és az a két kő egyszerűen el fog lebegni egymástól.
EnglishHey, did I mention that if you don't make a float, it's back to homework?
Hé, említettem már, hogyha nem csináltok kocsit, újra kaptok egy csomó leckét?
English'Go ahead,' he said, leaving the terminal to float in mid-air in front of him.
Kapcsold! mondta, és hagyta, hogy a terminál előtte lebegjen a levegőben.
EnglishArlena arrives on her float and sees him going into the cave with the box.
Arlena akkor érkezik a tutajon, és látja, amint Blatt a dobozával bemegy a barlangba.
EnglishI float to the kitchen, grinning like a goofy idiot, taking deep breaths of unburdened air.
Kibóklászom a konyhába, úgy vigyorgok, mint egy tébolyult, és mélyeket lélegzem.
EnglishThe hot phosphorus blob seemed to float just a few yards alongside the American fighter.
A forró foszforgömb alig néhány yardra repült az amerikai vadászgép mellett.
EnglishDid you see her from the cliff as she paddled her float round to Pixy's Cove?
- Látta-e onnan, ahol ült, amint a tutaján a Pixy-öböl felé evezett?
EnglishShe seemed to float like a blurred shadow before his tear-filled eyes.
A szemét elborító könnyfátyolon át elmosódott, homályos árnyéknak látta.
EnglishFrom the tips of his three fingers, little specks of reddish-gold float upward like thistle.
Három ujjának hegyéről apró vörös-arany pikkelyek lebegnek a magasba, mint a bogáncspihe.
EnglishI gave you that key so you could borrow a little... float yourself for a few days.
Odaadtam a kulcsot,így pár napra tiéd... lehetett a bevétel.
EnglishGems flew across the pool and tinkled against a float-platter.
Ékszerek lebegtek a víz tetején és csilingelve koccantak neki nz egyik lebegő tálnak.
EnglishBut if you were to float by in space on a space holiday and you heard this, you want to get moving.
De ha csak tovalebegnénk az űrben a vakációnkon és meghallanánk, inkább továbbállnánk.
EnglishHow about a float of George Washington crossing the Delaware?
Mi a véleményetek George Washington-ról, aki a kocsin átmenne Delaware-on?
EnglishWell, I have an idea I want to float on the both of you, Durling said.
Nos, van egy ötletem, amihez szeretném megnyerni mindkettőjüket.
EnglishRan punched the speed float and we shot up to the roof.
Ran maximális sebességre programozta, és mint a puskagolyó felrepültünk a tetőre.
EnglishUpon this unholy matter, Vigo continued, will I float the vessel of my freedom.
És a gonoszság tengerén jövök én a szabadság csónakján.