EN capacity
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

capacity (ook: capacitor, range)
On this basis, the existence of a production capacity could not be established.
Ezek alapján nem lehetett megállapítani a termelési kapacitás meglétét.
Thirdly, tackling over-capacity; we must find a solution to over-capacity.
A harmadik a túlzott kapacitás kezelése; megoldást kell találnunk a túlzott kapacitásra.
With regard to airport capacity, it is clear that we need a global outlook.
A repülőtér-kapacitás vonatkozásában nyilvánvaló, hogy globális rálátásra van szükség.
So our DNA has the capacity to do these kinds of wound-healing mechanisms.
Tehát a DNS-ünkben megvan erre a fajta sebgyógyító folyamatra a képesség.
Our problems are alarming, but no less so is the lack of capacity for action.
A problémák aggasztóak, de legalább ennyire aggasztó, hogy hiányzik a cselekvési képesség.
I'm saying that the capacity for self-transcendence is just a basic part of being human.
Azt mondom, hogy az öntranszcendenciára való képesség csak az emberi létezés egy része.
Reserve fuel tanks (capacity and position)
Tartalék tüzelőanyagtartály (befogadóképesség és elhelyezés)
Another relevant idea contained in the resolution is the capacity for integration.
Az állásfoglalásban szereplő további fontos gondolatot a befogadóképesség jelenti.
Tüzelőanyagtartály (befogadóképesség és elhelyezés)
capacity (ook: content, gauge, tonnage, volume)
The minimum capacity in litres, guaranteed by the manufacturer of the cylinder.
A palack gyártója által szavatolt minimális űrtartalom literben.
The volume of the liquid phase at 50º C must not exceed 87 % of the net capacity.
A folyékony fázis térfogata, 50 (C-on nem haladhatja meg a hasznos űrtartalom 87 %-át.
At 50º C, the volume of the liquid phase of a filled aerosol dispenser must not exceed 90 % of the net capacity.
A töltött aeroszoladagolók folyékony fázisának térfogata 50 (C-on nem haladhatja meg a hasznos űrtartalom 90 %-át.
The degree of implementation and the absorption capacity have been key factors in our analysis.
A végrehajtási arány és a felvevőképesség is kulcsszerepet játszott elemzésünkben.
- a felvevőképesség kihasználtsága,
capacity (ook: volume)
The figures for mass and capacity must be given to one decimal place.
A tömeg és térfogat értékeket egytizedes pontossággal kell megadni.
- the difference between the volume of the cylinder at the beginning and the end of the test for cylinders of a capacity
- 6,5 liternél kisebb űrtartalmú palackok esetében a vizsgálat kezdetén és végén mért térfogat különbségével;
capacity (ook: ability, endowment, facility, faculty)
It means cooperation, sharing information, expertise and capacity so that we can act together on the basis of the best available knowledge.
Együttműködést jelent, az információ, a szakértelem és a tehetség megosztását oly módon, hogy a létező legkiemelkedőbb tudás alapján képesek legyünk közösen cselekedni.
capacity
Furat, löket, hengerűrtartalom
capacity (ook: recovery, turnout, yield)
capacity
capacity (ook: rating)
capacity (ook: content, matter, plot, purport)
capacity

Synoniemen (Engels) voor "capacity":

capacity

Voorbeeldzinnen voor "capacity" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishCould I also ask a question about the political capacity of the European Union?
Feltehetek-e egy kérdést az Európai Unió politikai terhelhetőségére vonatkozóan?
EnglishNow beginning is a deep search of our long-term memory archival storage capacity.
A mondott intervallum végéig beszéljünk tehát a tárgyról, amely most elttünk áll.
EnglishHis capacity to seduce people into almost anything could not be overestimated.
Bámulatra méltó módon képes volt szinte bármire rávenni a körülötte lévő embereket.
EnglishSecondly, we must not put the integration capacity of the European Union at risk.
Másodsorban, nem veszélyeztethetjük az Európai Unió integrációs kapacitását.
EnglishIt addresses the services being provided, but also noise and available capacity.
Kitér a nyújtott szolgáltatásokra, de a zajra és a rendelkezésre álló kapacitásra is.
EnglishThe dynamism of the European economy largely depends on its innovative capacity.
Az európai gazdaság dinamizmusa nagymértékben függ innovatív kapacitásától.
EnglishThe chief weapon of the sea pirates, however, was their capacity to astonish.
A tengeri rablók legfőbb fegyvere azonban az volt, hogy megdöbbenést tudtak okozni.
EnglishChief Hanradi Khalags skill with the spear far outweighed his capacity as a warlock.
Hanradi Khalag képességei a dárdával sajnos messze meghaladták mágusi tudását
EnglishThe Lisbon Treaty offers new tools and has enhanced our capacity for action.
A Lisszaboni Szerződés új eszközöket és fokozott cselekvési kapacitást nyújt.
EnglishBut their ultimate trump against such a move on our part is their nuclear capacity.
De a legfőbb ütőkártyájuk egy ilyen húzásunk ellen a nukleáris potenciáljuk.
EnglishOne can well understand the concern relating to the EU integration capacity.
Érthető természetesen az EU integrációs kapacitásával kapcsolatos félelem is.
EnglishIndeed there was nothing about him that signalled any supernatural capacity.
Ami azt illeti, semmi külső jelét nem mutatta természetfeletti képességeinek.
EnglishIn fact, there's one lab in particular that represents 20 percent of all that capacity.
Valójában van egy labor, amely ennek a kapacitásnak a 20 százalékát biztosítja.
EnglishIt showed in map form the crude-tank layout of the Freyas cargo capacity.
Térképszerűűen mutatta a nyersolajtartályok elhelyezkedését a Freya rakterében.
EnglishEven dictatorships are proud when they are able to demonstrate the capacity to act.
Még a diktatúrák is büszkék magukra, amikor képesek cselekvőképességüket bizonyítani.
EnglishTheir technology exceeded our capacity to disguise quite some while ago.
- A technikájuk már régen elérte azt a szintet, hogy nem tudjuk álcázni magunkat.
EnglishBut women, Monsieur Amory, have a great capacity for observing things in detail.
- Csak tudja, Monsieur Amory, a nők megfigyelőképességével mi, férfiak nem vetekedhetünk.
EnglishWhat that meant, if anything, was beyond his capacity to grasp right now.
Hogy ez jelent-e valamit és ha igen, akkor mit, azt képtelen volt kikövetkeztetni.
EnglishWeakened and indebted states do not have the capacity to protect their citizens.
Legyengült és eladósodott országok nem képesek megvédeni a polgáraikat.
EnglishThe treaty gives us the capacity to act but we need the willingness to act together.
A szerződés képessé tesz minket a cselekvésre, de akarnunk is kell a közös fellépést.