EN

yields {meervoud}

volume_up
1. financiën
Since the bursting of the speculative bubble, most pension funds have shown negative yields.
Spekulatiivisen kuplan puhkeamisen vuoksi useimpien eläkerahastojen tuotot ovat negatiivisia.
Asset prices and financial yields can be used to derive information about inflation expectations in the financial markets.
Varallisuushinnat ja rahoitusinstrumenttien tuotot voivat niin ikään antaa osviittaa rahoitusmarkkinoiden inflaatio-odotuksista.
The turbulent rise of the financial markets has contributed to increasing speculation, driven by the yields offered by raw material funds.
Rahoitusmarkkinoiden myrskyisyys on lisännyt keinottelua, johon vaikuttavat myös raaka-ainerahastojen tarjoamat tuotot.
It is cause for satisfaction that this issue has been included as a priority for 2003 and we hope that it yields positive results.
Voimme olla tyytyväisiä siihen, että tämä kysymys on sisällytetty vuoden 2003 ensisijaisiin tavoitteisiin, ja toivomme, että tulokset ovat myönteisiä.

Voorbeeldzinnen voor "yields" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishFarmers should not be subsidised according to past yields or land ownership.
Viljelijöille ei pitäisi antaa tukea aiempien satojen tai maanomistuksen perusteella.
EnglishObviously, dialogue normally yields better results than severing relations.
On selvää, että dialogi yleensä johtaa parempaan tulokseen kuin välien katkaiseminen.
EnglishWe have had slower increases in yields and increasing global consumption.
Sadot eivät ole lisääntyneet nopeasti, vaikka maailmanlaajuinen kulutus on lisääntynyt.
EnglishIt yields little in the way of results other than generating media hype.
Niillä ei saada aikaan juuri mitään tuloksia, ainoastaan mediahypetystä.
EnglishNo link has yet been demonstrated between genetic modification and higher yields.
Minkäänlaista yhteyttä ei ole vielä osoitettu geenimuuntelun ja korkeamman tuottavuuden välillä.
EnglishFalling yields have, I believe, helped us to recognise the huge challenges.
Pienentyvän tuoton myötä olemme havainneet alan valtavat haasteet.
EnglishIn the current legal context, maritime transport yields good results.
Nykyisen lainsäädännön puitteissa meriliikenne tuottaa hyviä tuloksia.
EnglishSince the bursting of the speculative bubble, most pension funds have shown negative yields.
Spekulatiivisen kuplan puhkeamisen vuoksi useimpien eläkerahastojen tuotot ovat negatiivisia.
EnglishThe status of beekeeping determines the yields of as many as 84% of plant species cultivated in Europe.
Mehiläishoito varmistaa Euroopassa viljellyistä kasveista jopa 84 prosentin tuoton.
EnglishPollution has further economic consequences, by reducing crop yields and damaging trees.
Saasteilla on myös taloudellisia jälkiseurauksia, koska ne pienentävät satoja ja vahingoittavat metsiä.
EnglishBond yields in Portugal rose to nearly 7% yesterday.
Joukkovelkakirjojen tuotto nousi Portugalissa eilen lähes 7 prosenttiin.
EnglishI also commend the attempt to move towards a policy of achieving maximum sustainable yields.
Kannatan myös pyrkimystä omaksua sellainen toimintapolitiikka, jolla saavutetaan kestävä enimmäistuotto.
EnglishIt was when yields reached 7% that Ireland had to be bailed out.
Irlanti piti pelastaa, kun tuotto oli seitsemän prosenttia.
EnglishI believe that cooperation at regional and local levels and with businesses also yields good results.
Uskon, että yhteistyö alue- ja paikallistason sekä yritysten kanssa tuottaa myös hyviä tuloksia.
EnglishMr President, assessment of the Swedish Presidency yields a very positive result.
kirjallinen. - (PL) Arvoisa puhemies, Ruotsin puheenjohtajakauden arviointi todella tuottaa hyvin myönteisiä tuloksia.
English(EL) Mr President, whenever the strength of law yields to the law of the strong, the result is suffering.
(EL) Arvoisa puhemies, koska tahansa lain voima taipuu voiman lain alle, tuloksena on kärsimystä.
EnglishAbove all, we forego maximum yields, and we hoe our maize.
Ennen kaikkea he luopuvat mahdollisimman suurista sadoista.
EnglishI would also like to say I agree with the previous speaker, Mrs Rodríguez Ramos, regarding average yields.
Haluan myös yhtyä rouva Rodríguez Ramosin edelliseen puheenvuoroon, jossa hän puhui keskisadoista.
EnglishOur wine-growing regions have already set corresponding maximum yields per hectare.
Meidän viininviljelyalueillamme on jo määritelty vastaavat hehtaaria kohti laskettua maksimituotosta koskevat määräykset.
EnglishThis is very good, because it always yields something new.
Se on hyvä, koska siten saadaan aina aikaan jotain uutta.