"prospects" vertalen - Fins

EN

"prospects" in het Fins

FI

EN prospects
volume_up
{meervoud}

So what are the prospects for further improvements for this group of workers?
Mitkä siis ovat mahdollisuudet lisäparannuksiin tämän työntekijäryhmän kohdalla?
This is crucial if we are to salvage the prospects of achieving an agreement.
Se on olennaisen tärkeätä, jos aiomme säilyttää mahdollisuudet päästä sopimukseen.
As far as I understand, the prospects for this look good.
Ymmärtääkseni mahdollisuudet sen onnistumiseksi ovat hyvät.

Voorbeeldzinnen voor "prospects" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI voted in favour of the resolution on future prospects for the steel industry.
Äänestin terästeollisuuden tulevaisuudennäkymistä annetun päätöslauselman puolesta.
EnglishThese are three vital fields, which are full of innovation and future prospects.
Nämä kolme keskeistä alaa ovat täynnä innovaatioita ja tulevaisuudennäkymiä.
EnglishYou may well ask why I hold the accession prospects of those countries so dear.
Saatatte ihmetellä, miksi pidän näiden maiden jäsenyysnäkymiä niin tärkeinä.
EnglishProtecting life means opening up new prospects in the fight against malaria.
Elämän suojelemista on löytää uusia mahdollisuuksia taistelussa malariaa vastaan.
EnglishSuch rules will guarantee future prospects for investments in electricity companies.
Tällaisilla säännöksillä taataan sähköyhtiöihin tehtävien sijoitusten tulevaisuus.
EnglishThis complicates any assessment of the near to medium-term economic prospects.
Tämä hankaloittaa lyhyen ja keskipitkän aikavälin talousnäkymien arviointia.
EnglishIn fact, the problems of enlargement and climate change will offer new prospects.
Laajentumisen kysymys ja ilmastonkehitys avaavat nimittäin uusia näköaloja.
EnglishWithout any prospects for the future, unknown criminals are taking over power.
Tuntemattomat rikolliset nousevat valtaan, kun tulevaisuudennäkymät ovat näin synkät.
EnglishThere was an exchange of practical experience, and future prospects were outlined.
Vaihdoimme mielipiteitä käytännön kokemuksista ja hahmottelimme tulevaisuudennäkymiä.
English(HU) We must be able to provide the citizens of Europe with prospects for the future.
(HU) Meidän on pystyttävä tarjoamaan EU:n kansalaisille tulevaisuudennäkymiä.
EnglishTwo further points are the European Union’s prospects and economic growth.
Kaksi muuta seikkaa ovat Euroopan unionin tulevaisuudennäkymät ja talouskasvu.
EnglishProblems and prospects concerning European citizenship (short presentation)
Euroopan unionin kansalaisuutta koskevat ongelmat ja näkymät (lyhyt esittely)
EnglishSerbia's prospects for European Union membership are especially important for Hungary.
Serbian mahdollinen Euroopan unionin jäsenyys on Unkarin kannalta erityisen tärkeää.
EnglishLet me move on to the third point, the prospects for the negotiations in 2004.
Siirryn seuraavaksi kolmanteen aiheeseen, neuvotteluja koskeviin odotuksiin vuonna 2004.
EnglishPresident-in-Office, my question is about Lithuanian energy prospects.
(EN) Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kysymykseni koskee Liettuan energianäkymiä.
EnglishIf we do not offer them prospects, we do not offer our citizens security.
Jos emme tarjoa niille mahdollisuuksia, emme tarjoa kansalaisillemme turvaa.
EnglishWe defend the Balkan countries’ prospects of membership of the European Union.
Puolustamme Balkanin maiden jäsenyysmahdollisuuksia Euroopan unionissa.
EnglishWe would, however, like to hear about the prospects for a crucial sector.
Me kuitenkin haluaisimme kuulla käsityksiä näin tärkeän alan tulevaisuudennäkymistä.
EnglishFarming is an economic activity in the fullest sense and needs long-term prospects.
. (FR) Maatalous on erillistä taloustoimintaa, jossa tarvitaan pitkän aikavälin näkymiä.
EnglishAccording to today's 'Guardian', the prospects for Chiquita are rosy.
Tämänpäiväinen Guardian-lehti kirjoittaa, että Chiquitan näkymät ovat ruusuiset.