"to go down" vertalen - Fins

EN

"to go down" in het Fins

EN to go down
volume_up
{werkwoord}

1. algemeen

This may explain a very sad fact: Set points can go up, but they rarely go down.
Tämä saattaa selittää sen surullisen tosiasian, että vakiopaino voi nousta muttei juuri koskaan laskea.
If it were only a question of the exchange rate, then prices should also go down with exchange rate variables.
Jos kyse olisi pelkästään valuuttakurssista, hintojen pitäisi laskea valuuttakurssivaihtelujen myötä.
In 2009, overall employment may go down by 1.6%, which represents the loss of 3.5 million jobs.
Vuonna 2009 kokonaistyöllisyys saattaa laskea 1,6 prosenttia, mikä merkitsee 3,5 miljoonan työpaikan menettämistä.
to go down (ook: to dip, to drop, to fall, to fall off)
to go down (ook: to extend, to reach, to run)
to go down (ook: to go under, to sink, to founder)
Arguments based on fair competition and the protection of the environment always go down well with the public.
Väitteet, jotka perustuvat oikeudenmukaiseen kilpailuun ja ympäristön suojelemiseen, uppoavat aina hyvin yleisöön.
to go down

2. IT

to go down
volume_up
kaatua {ww.} (palvelin ym)

Vergelijkbare vertalingen voor "to go down" in Fins

go zelfstandig naamwoord
to go werkwoord
down zelfstandig naamwoord
Finnish
down bijvoeglijk naamwoord
down bijwoord
to down werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "to go down" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishDr Durão Barroso, weak people do not go down in history – they never have done.
Hyvä Durão Barroso, heikot eivät jää historiankirjoihin – eivät koskaan ole jääneet.
EnglishThe general trend in all the Member States is for this to go down instead of up.
Yleinen suuntaus kaikissa jäsenvaltioissa on määrärahojen supistaminen eikä lisääminen.
EnglishObviously, this is a tough message and will not go down well with the voters.
Tämä on tietenkin tiukka viesti, eivätkä äänestäjät suhtaudu siihen ilolla.
EnglishHaving chosen our road ahead, we must now go down it and pursue it to the end.
Meidän on taivallettava eteenpäin aloittamallamme tiellä ja kuljettava se loppuun asti.
EnglishIf we were to go down that road, there would be no more investment in this sector.
Jos lähtisimme sille tielle, tällä alalla ei tehtäisi enää investointeja.
EnglishWe should instead go down the road of energy savings and renewable energy.
Sen sijaan meidän olisi painotettava energiansäästöä ja uusiutuvia energialähteitä.
EnglishThat is why Europe cannot be allowed to go down a Socialist route this June.
Tämän vuoksi yhteisön ei pidä antaa ajautua sosialismin tielle kesäkuussa.
EnglishBut does the Commission think that the overall number of asylum seekers would go down?
Luuleeko komissio kuitenkin, että siten turvapaikanhakijoiden kokonaismäärä vähenisi?
EnglishThis is because it covets power and ignores partnership and we cannot go down this road.
Koska se himoitsee käskyvaltaa ja unohtaa kumppanuuden. Sitä tietä emme voi kulkea.
EnglishSadly, I regret that it may well go down in history as somewhat a fudged affair.
Surullista kyllä, pelkään pahoin, että se voi jäädä historiaan jokseenkin välteltynä asiana.
EnglishCommissioner, I really would like to encourage you to go down this road.
Arvoisa komission jäsen, haluaisin todellakin rohkaista teitä tällaiseen toimintaan.
EnglishI do not know whether we ought to go down the same erroneous path as the United States.
En tiedä, pitäisikö meidän edetä samaa virheellistä tietä kuin Yhdysvallat.
EnglishI think that the European Union should also go down the road of mutual understanding.
Katson, että Euroopan unionin olisi myös toimittava keskinäisen ymmärryksen mukaisesti.
EnglishWhen it breaks up, it has a long way to go before it gets down to bacteria.
Hajottuaan öljyllä on pitkä taival, ennen laskeutumistaan bakteerien luo.
EnglishCan we do some kind of regulatory impact assessment before we go down the line?
Voimmeko suorittaa jonkinlaista sääntelyn vaikutusten arviointia, ennen kuin ryhdymme tähän?
English(FR) The Copenhagen Summit will go down in history as a summit of total incoherence.
Kööpenhaminan huippukokous jää historiaan täydellisen epäyhtenäisyyden huippukokouksena.
EnglishYou may be able to lift it and go down in history with it, or you may fail completely.
Voitte onnistua siinä ja jäädä historiankirjoihin, tai voitte epäonnistua täydellisesti.
EnglishThese must remain national matters and therefore, the EU should not go down this route.
Näiden on pysyttävä kansallisina asioina, ja siksi EU:n ei pitäisi lähteä tälle tielle.
EnglishIt would be a disaster for Europe to go down the path of a totalitarian globalism programme.
Totalitaarisen globalisaation ohjelman seuraaminen olisi Euroopan kannalta tuhoisaa.
EnglishDemand will go down, therefore, and in its place research, biomass and alternatives.
Kysyntää siis alas ja tilalle tutkimusta, biomassaa ja vaihtoehtoja.