"to cut through" vertalen - Fins

EN

"to cut through" in het Fins

EN to cut through
volume_up
{werkwoord}

to cut through

Voorbeeldzinnen voor "to cut through" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI will cut through all the jargon and tell you precisely what they are talking about: brainwashing!
Tiivistän kaiken ammattikielen toteamalla teille, mistä he todellisuudessa puhuvat: aivopesusta!
EnglishIt is amazing how calmly and composedly he has cut his way through this jungle of interests.
On ihailtavaa, miten rauhallisesti ja tyynesti hän on selviytynyt eri eturyhmien äänekkään markkinapaikan läpi.
EnglishMeetings and conference calls will be more productive as voices clearly cut through even noisy surroundings.
Kokoukset ja konferenssipuhelut ovat tuottavampia, koska puheäänet erottuvat selvästi myös meluisissa ympäristöissä.
English9:23 He can now cut through tough animal hide.
9:23 Nyt hän voi puhkaista sitkeän eläimen vuodan.
EnglishThe most difficult tangles in the trade in emission rights and clean development mechanisms can then be cut through.
Silloin voidaan ratkaista vaikeimmat ongelmat, jotka liittyvät päästöoikeuksien kauppaan ja puhtaan kehityksen mekanismiin.
EnglishTEC has seven priorities which should move forward and make sure that they cut through the rhetoric.
Transatlanttisella talousneuvostolla on seitsemän painopistettä, joita olisi edistettävä ja varmistettava, jotta ne ylittävät retoriikan rajat.
EnglishIt would be good therefore to have someone who could cut through the disputes that are bound to arise - indeed, some are beginning to arise already.
Olisi hyvä, että olisi joku, joka pystyisi ratkaisemaan ongelmat, joita syntyy tai on jo syntynyt.
EnglishI therefore feel that this is a good proposal which will cut through a lot of red tape and offer safeguards to society.
Olen siksi sitä mieltä, että tämä on hyvä ehdotus, joka vähentää huomattavasti byrokratiaa ja tarjoaa suojakeinoja yhteiskunnalle.
EnglishShortly afterwards, the Hungarian Foreign Minister, together with his Austrian counterpart, Alois Mock, cut through the Iron Curtain.
Hiukan myöhemmin Unkarin ulkoasiainministeri ja hänen itävaltalainen virkaveljensä Alois Mock halkaisivat rautaesiripun.
EnglishAnd so it really only remains for me to ask the Commission to cut through the red tape and to help quickly wherever help is needed.
Siksi haluan lopuksi itse asiassa vain pyytää komissioita auttamaan nopeasti ja epäbyrokraattisesti siellä, missä apua tarvitaan.
EnglishIt must be a community that does not cut straight through the European Union, but includes the European Union with the Mediterranean countries.
Kyseessä on oltava yhteisö, joka ei jaa Euroopan unionia, vaan siihen on kuuluttava Euroopan unioni ja Välimeren maat.
EnglishThe rapporteur rightly says that red tape must be cut through but is sceptical about the European Union's ability to do so.
Esittelijä toteaa mietinnössä perustellusti, että byrokratiaa on vähennettävä, mutta suhtautuu epäillen Euroopan unionin kykyyn tehdä niin.
EnglishI live in Zeeland, an area which is cut through by a major river, and services in Belgium are much closer than services in the Netherlands.
Tulen Zeelandista, jonka halki virtaa suuri joki ja missä Belgian palvelut ovat paljon lähempänä kuin Alankomaiden palvelut.
EnglishDoes it really make sense to reduce expenditure - including investment - and, for instance, to cut investment, through the stability pact?
Onko järkevää leikata menoja - mukaan luettuna investointimenoja - ja jarruttaa esimerkiksi investointeja vakaussopimuksen nojalla?
EnglishGreenhouse gas emissions can be cut through the use of nuclear energy, clean coal and low carbon-emitting renewable energies.
Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää käyttämällä ydinvoimaa, puhdasta hiiltä sekä uusiutuvia energianlähteitä, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alhaiset.
EnglishFor instance, yesterday I got a call from a road haulier from the top of whose lorry immigrants had cut a way in through the cover during the crossing.
Esimerkkinä voin mainita, että minulle soitti eilen eräs rahtausalan yrittäjä, jonka rekan kuomun maahanmuuttajat olivat leikanneet auki ylhäältä käsin matkan aikana.
EnglishThere, now, is a task for you, Commissioner - to cut a swathe through this forest of bureaucracy; this would be one type of deforestation that every environmentalist would support.
Arvoisa komissaari, tällainen byrokratiametsä kaipaisi oikeastaan raivausta, jolle varmasti saisitte kaikkien ympäristönsuojelijoiden kannatuksen.
EnglishIt equips the EU with a flexible instrument with which to cut through red tape, which enables us to provide rapid on-the-spot assistance when disasters occur.
Sen myötä EU:lla on käytössään joustava väline, joka keventää byrokratiaa ja joka mahdollistaa sen, että katastrofitilanteissa paikan päälle voidaan nopeasti toimittaa apua.
EnglishThis would cut costs, for example, through a simultaneous reduction in the number of interpreters needed, which would make interpreting arrangements for the new Member States easier in particular.
Tämä supistaisi kustannuksia muun muassa vähentämällä samanaikaisesti tarvittavien tulkkien määrää, mikä helpottaisi etenkin uusien jäsenvaltioiden tulkkausjärjestelyjä.
EnglishThe application of technological innovations, especially the innovations made during the impressive and rapid development of the information society, will cut right through the fabric of society.
Teknologisten innovaatioiden ja varsinkin tietoyhteiskunnan vaikuttavien ja nopeasti kehittyvien innovaatioiden käyttöönotto tuo mukanaan syviä viiltoja yhteiskunnan kehitykseen.