"counterweight" vertalen - Fins

EN

"counterweight" in het Fins

EN

counterweight {zelfstandig naamwoord}

volume_up
We need to introduce a political counterweight and democratic control.
On perustettava poliittinen vastapaino ja demokraattinen valvonta.
That is why we must provide a solid counterweight against market forces.
Meidän on siksi tarjottava vankka vastapaino markkinavoimille.
There is no doubt at all that, in the absence of a democratic counterweight, the influence of such groups can increase.
Kun demokraattinen vastapaino puuttuu, tällaisten ryhmittymien vaikutus voi epäilemättä kasvaa.

Synoniemen (Engels) voor "counterweight":

counterweight

Voorbeeldzinnen voor "counterweight" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAs a counterweight to this burden, we need significant financial investment.
Tämän taakan vastapainoksi tarvitaan merkittävää taloudellista panostusta.
EnglishHowever, it also constitutes a counterweight to capital in Europe.
Se merkitsee kuitenkin myös Euroopassa vastapainoa pääomalle.
EnglishThe counterweight to an open door policy is rigorous application of the conditions.
Avoimen oven vastapainona on tiukka ehdollisuus.
EnglishAs noted in the report, the economic government of Europe constitutes a necessary counterweight.
Euroopan taloudellinen hallintovalta toimii, ja se mainitaan tässä mietinnössä, tarpeellisena vastapainona.
EnglishOr will the EU find a counterweight to the dominance of the USA?
Vai aikooko EU löytää vastapainon USA:n ylivallalle?
EnglishWe need as a counterweight an effective, jointly coordinated policy against mass unemployment.
Tarvitsemme vastapainoksi ja vastapuoleksi tehokasta, yhteistä yhteensovitettua massatyöttömyyden vastaista politiikkaa.
EnglishAs a counterweight to reducing the requirements of a prospectus, we must always take into account the matter of the investor's protection.
Esitevaatimuksia pienennettäessä täytyy vastapainona ottaa huomioon aina sijoittajan suoja.
EnglishWe must provide a counterweight.
Meidän pitää ehdottaa jotain sen vastapainoksi.
EnglishAs a counterweight, it is being proposed that a flexible instrument should be used to modernise the Spanish and Portuguese fishing fleets.
Sen vastapainoksi esitetään joustovälineen käyttöä Espanjan ja Portugalin kalastuslaivaston modernisoimiseksi.
EnglishDecision making in the WTO must give the developing world the chance to offer a counterweight to the interests of the rich trading blocs.
WTO:n päätöstenteossa on kehitysmaille annettava tilaisuus tarjota vastapainoa rikkaiden kauppablokkien eduille.
EnglishThere is nothing about a democratic counterweight to the ECB imposing a monetary policy that favours industry and jobs.
Siinä ei ole mitään EKP:n poliittisesta vastapainosta, jolla säädettäisiin teollisuutta ja työpaikkoja suosivasta rahapolitiikasta.
EnglishA competition court would have to operate as a counterweight to, and supervisor of, the Commission's experts on issues relating to competition policy.
Sen pitäisi toimia vastapainona komission asiantuntijoille ja niiden valvojana kilpailupolitiikkaa koskevissa kysymyksissä.
EnglishA number of views are put forward on how to create democratic supervision as a counterweight to the future European Central Bank.
Niissähän esitetään aika monia näkemyksiä siitä, millä tavalla Euroopan tulevan keskuspankin vastapainoksi pitäisi luoda demokraattista valvontaa.
EnglishIf the Council does not offer enough in the way of counterweight against this weakening measure, the Commission will have no choice but to withdraw the proposal.
Jos neuvosto ei pysty korjaamaan tätä heikennystä, komissiolla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin vetää ehdotuksensa pois.
EnglishThis might mean the beginning of a genuine Community social policy that could act as a counterweight to the single currency and single market.
Tämä voi olla alkuna sellaiselle todelliselle yhteisön sosiaalipolitiikalle, joka toimisi yhtenäisvaluutan ja -markkinoiden vastavoimana.
EnglishFurthermore, as a counterweight to the use of the flexibility instrument, immense reductions in other areas of expenditure were being and are being asked for.
Myös joustovälineen käytön vastapainoksi vaadittiin ja vaaditaan merkittävät noin kymmenkertaiset vähennykset muista menoista.
EnglishCertainly, building a multi-polar world with China and the EU as a counterweight to the US should play no part in this issue.
Sellaisen moninapaisen maailman luomisella, jossa Kiina ja EU toimivat vastapainona Yhdysvalloille, ei saa tietenkään olla mitään tekemistä tämän asian kanssa.
EnglishAbove all, however, we need time for research and discussion as a counterweight to the giant battle we face over the next few years.
Ennen kaikkea meidän olisi kuitenkin omistettava aikaa tutkimukselle ja keskustelulle vastapainona sille valtavalle kiistalle, joka meillä on edessämme seuraavien parin vuoden aikana.
EnglishThis time, in Finland at least, a debate has arisen on the absolute necessity of transnational trade union rights as a counterweight to transnational markets.
Tänä aikana ainakin meillä Suomessa on virinnyt keskustelu ylikansallisten ammattiyhdistysoikeuksien välttämättömyydestä ylikansallisten markkinoiden vastapainona.
EnglishThese rate cuts provided some counterweight to the various factors having an adverse effect on economic activity and thereby improved the prospects for price stability over the medium term.
Ohjauskorkojen lasku tasoitti monia talouskasvua haitanneita tekijöitä ja tuki tällä tavoin hintavakauden ylläpitämistä keskipitkällä aikavälillä.