"to calculate" vertalen - Fins

EN

"to calculate" in het Fins

EN to calculate
volume_up
[calculated|calculated] {werkwoord}

1. algemeen

Here I have to calculate, but actually, I don't like to calculate.
Tässä minun pitää laskea, mutten oikeastaan pidä laskemisesta.
Taking into account inflation, I can calculate that there is a reduction of 20%.
Inflaation huomioon ottaen voin laskea, että vähennys on 20 prosenttia.
We must calculate all the costs of transport into a fair and effective pricing system.
Meidän tulee laskea kaikki kuljetuksiin liittyvät kustannukset reilun ja tehokkaan hinnoittelun mukaisesti.
Finally, it emphasises the need to assess the demographic situation in the EU itself, in order to calculate exactly how many people Europe can receive.
Lopuksi mietinnössä korostetaan tarvetta arvioida EU:n omaa väestörakenteellista tilannetta, jotta voidaan suunnitella tarkkaan, kuinka paljon ihmisiä EU voi vastaanottaa.

2. wiskunde

Voorbeeldzinnen voor "to calculate" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishClick Update total to calculate the total monthly charge and applicable taxes.
Laske kuukausittainen kokonaismaksu ja sovellettavat verot valitsemalla Päivitä summa.
EnglishIf you concentrate and calculate, then you go to -- then it's the left brain.
Jos keskittyy ja laskee, siirtyy -- sitten se on taas vasen aivolohko.
EnglishIn order to be able to calculate these effects, indicators need to be developed.
Näiden vaikutusten selvittämiseksi on kehitettävä indikaattoreita.
EnglishThe effect upon the brand image of seafood products is hard to calculate today.
Merellisten tuotteiden imagolle aiheutunutta vahinkoa on tällä hetkellä vielä vaikea arvioida.
EnglishWe didn't calculate that precisely, but we understand that's very expensive.
Emme ole laskeneet sitä, mutta ymmärrämme, että se on hyvin kallista.
EnglishAnd so I was able to calculate how far a single tree moved in a single year.
Siten onnistuin laskemaan, kuinka pitkälle yksi puu liikkuu vuodessa.
EnglishNow, however, he or she has to calculate the tax due on the purchase price.
Nyt hänen on kuitenkin laskettava vero tavaroiden hankintahinnasta.
EnglishWhen difficulties arise, you need to calculate the costs on the basis of a well-run company.
Kun vaikeuksia ilmenee, kustannukset on arvioitava hyvin johdetun yrityksen perusteella.
EnglishHow can you be against such a directive, when you calculate the ecological cost?
Miten voitte vastustaa tätä direktiiviä, kun otetaan huomioon pilaantumisen ekologiset kustannukset?
EnglishIs that the average standard of living which is used to calculate the poverty line?
Käytetäänkö keskimääräistä elintasoa laskettaessa köyhyysrajaa?
Englishthe marginal interest rate of the main refinancing operation is used to calculate
määräytyy perusrahoitusoperaatioiden marginaalikoron mukaan.
EnglishSecondly, we must differentiate when we calculate these external costs.
Toiseksi, ulkoisia kustannuksia laskettaessa myös eritellään niitä.
EnglishWe could manage to calculate eight per cent instead of ten per cent.
Pystyisimme hyvinkin laskemaan 8 prosenttia 10 prosentin sijasta.
EnglishWe need a different basis on which to calculate the number of corridors.
Tarvitsemme eri laskentaperusteen käytävien määrälle.
EnglishThe Lisbon Treaty will be in force - if I calculate correctly - seven days and five hours from now.
Lissabonin sopimus tulee voimaan - jos lasken oikein - seitsemän vuorokauden ja viiden tunnin kuluttua.
EnglishIn all events, we need to start by deciding on the measures and then calculate how much money is needed.
Joka tapauksessa ensin on määrättävä toimia, jotta sitten voidaan sopia tarvittavasta rahoituksesta.
EnglishIf we calculate in this way, the SME sector also contributes an amount of about one third to the European budget.
Jos laskemme tällä tavoin, pk-sektorin osuus on samalla noin kolmannes EU:n talousarviosta.
EnglishIt seems to me, ladies and gentlemen, Mr Lamassoure, that we now need to calculate three risks.
Hyvät parlamentin jäsenet, hyvä esittelijä, minusta tuntuu, että meidän täytyy heti pohtia kolmea vaaratekijää.
EnglishRecent studies have shown that insurance companies calculate premiums differently according to sex.
Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että vakuutusyhtiöt laskevat vakuutusmaksut sukupuolen perusteella.
EnglishWorkers should have the opportunity to know which system will be used to calculate their entitlements.
Työntekijöillä pitäisi olla mahdollisuus tietää, mitä järjestelmää heidän etuuksiensa laskemisessa käytetään.