EN throb
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

throb
volume_up
心脏跳动 [xīn zànɡ tiào dònɡ] {znw.}
volume_up
悸动 [jìdòng] {znw.}
throb (ook: twitch)
volume_up
抽动 [chōu dònɡ] {znw.}
throb (ook: pulse, throbbing)
volume_up
脉搏 [màibó] {znw.}
throb (ook: jump, pulsation, pulse, tittup)
volume_up
跳动 [tiàodòng] {znw.}
throb (ook: shudder, tingle, tremble, tremor)
volume_up
震颤 [zhèn zhàn] {znw.}

Synoniemen (Engels) voor "throb":

throb