Koreaans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Bäste herrn,
존경하는 관계자 분께
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Bästa fru,
존경하는 관계자 분께
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Bästa herr eller fru,
존경하는 관계자 분께
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Bästa herrar,
존경하는 관계자 분(들)께
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
존경하는 관계자 분(들)께
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Bäste herr Smith,
존경하는 김철수 님께
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Bästa fru Smith,
존경하는 김희연 님께
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Bästa fröken Smith,
존경하는 김희연 님께
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Bästa fru Smith,
존경하는 김희연 님께
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Bäste John Smith,
친애하는 최현우님께
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Jag skriver gällande er annons på ...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
...에 지원하고 싶습니다.
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mina främsta styrkor är ...
저의 장점은 ... 입니다.
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mitt kompetensområde är ...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Jag har utmärkta kunskaper i ...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Jag har grundläggande kunskaper i ...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Jag är en erfaren användare av ...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Beschrijving van de computervaardigheden
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Utmärkt kommunikationsförmåga
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
God slutledningsförmåga
추론 이해 능력
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logiskt tänkande
논리적인 사고능력
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytisk förmåga
분석 능력
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Bra samarbetsförmåga
좋은 사교성
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Bra förhandlingsteknik
협정 능력
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Bra presentationsteknik
프리젠테이션 능력
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Jag finns tillgänglig för intervju ...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Med vänlig hälsning,
... (이름) 드림
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Med vänliga hälsningar,
... (이름) 드림
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Vördsamt,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Vänliga hälsningar,
감사합니다. ...씨.
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar