Chinees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Jag skriver gällande er annons på ...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
我想申请...一职
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
我对此工作很感兴趣,因为...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
我想为您工作,因为...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mina främsta styrkor är ...
我的强项是...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
我很适合这个职位,因为...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mitt kompetensområde är ...
我的专长是…
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
即使在压力下我也能保持高标准。
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
我的母语是...,但我也会说...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Jag har utmärkta kunskaper i ...
我熟练掌握...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Jag har grundläggande kunskaper i ...
我能用...语进行工作交流
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
我在...领域有...年工作经验
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Jag är en erfaren användare av ...
我是...的熟练使用者
Beschrijving van de computervaardigheden
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
我相信我是...和...技能的良好结合
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Utmärkt kommunikationsförmåga
出色的沟通技能
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
God slutledningsförmåga
演绎推理能力
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logiskt tänkande
逻辑性思考
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytisk förmåga
分析技能
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Bra samarbetsförmåga
良好的人际交往技能
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Bra förhandlingsteknik
谈判技能
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Bra presentationsteknik
观点陈述能力
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
附件中含有我的个人简历。
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standaardzin met verwijzing naar referenties
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
可以从...处获得推荐信
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Jag finns tillgänglig för intervju ...
我可以在...的时候接受面试
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Med vänlig hälsning,
此致
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Vördsamt,
肃然至上
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Vänliga hälsningar,
祝好
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar