Pools | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Thưa ông,
Szanowny Panie,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Thưa bà,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Thưa ông/bà,
Szanowni Państwo,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Thưa các ông bà,
Szanowni Państwo,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Thưa ông/bà,
Szanowni Państwo,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Szanowny Panie,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Kính gửi bà Trần Thị B,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Kính gửi bà Trần Thị B,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Kính gửi bà Trần Thị B,
Szanowna Pani,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Szanowny Panie,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí... được quảng cáo trên... vào ngày...
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Tôi xin liên hệ với ông/bà về vị trí... được quảng cáo vào ngày...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Tôi xin phép liên hệ về quảng cáo tuyển dụng của ông/bà trên... đăng ngày...
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Qua tạp chí/tập san... số..., tôi được biết công ty ông/bà đang tuyển nhân sự cho vị trí... mà tôi rất quan tâm.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Tôi rất vinh hạnh được ứng tuyển vị trí... mà công ty ông/bà đang quảng cáo.
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Tôi muốn được ứng tuyển vào vị trí...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Hiện nay tôi đang làm việc tại..., và công việc của tôi bao gồm...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Tôi rất quan tâm tới công việc này vì...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Tôi muốn được làm việc tại công ty của ông/bà để...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Các thế mạnh của tôi là...
Moje mocne strony to ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Một (số) điểm yếu của tôi là... Nhưng tôi luôn cố gắng không ngừng để khắc phục những mặt hạn chế này.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Tôi cảm thấy mình phù hợp với vị trí này bởi vì...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong..., tôi đã từng...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Trình độ/Kĩ năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà công việc ở Quý công ty đề ra.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Khi làm việc ở vị trí..., tôi đã học/tích lũy/mở rộng kiến thức của mình về lĩnh vực...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Chuyên ngành của tôi là...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Khi còn làm việc tại..., tôi đã trau dồi kiến thức và kĩ năng...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Kể cả khi làm việc với cường độ cao, tôi không bao giờ xem nhẹ hiệu quả công việc, và vì thế tôi cảm thấy mình rất phù hợp với nhu cầu của vị trí...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Kể cả khi làm việc dưới áp lực, kết quả công việc của tôi vẫn luôn đạt yêu cầu.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Và vì vậy, tôi rất muốn có được cơ hội để kết hợp giữa đáp ứng mối quan tâm cá nhân của mình và đảm nhận công việc này.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Tôi rất quan tâm tới... và muốn được trao cơ hội để mở rộng kiến thức của mình khi làm việc tại Quý công ty.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Như ông/bà có thể thấy trong hồ sơ tôi đính kèm, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà vị trí này đề ra.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Là... tại công ty..., tôi có cơ hội làm việc theo nhóm trong một môi trường áp lực cao. Nhờ vậy tôi đã rèn luyện được khả năng phối hợp với đồng đội và hoàn thành công việc đúng tiến độ.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của vị trí..., tôi còn có cơ hội rèn luyện các kĩ năng...
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Tiếng bản ngữ của tôi là..., và tôi còn có thể sử dụng tiếng...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Tôi có khả năng sử dụng... thành thạo.
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Tôi có thể sử dụng... ở mức khá.
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Tôi có... năm kinh nghiệm trong...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Tôi có thể sử dụng thành thạo...
Biegle posługuję się programem/programami...
Beschrijving van de computervaardigheden
Tôi có khả năng... và...
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Kĩ năng giao tiếp tốt
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Khả năng suy diễn, lý luận
Rozumowanie dedukcyjne
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Khả năng suy nghĩ logic
Logiczne myślenie
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Kĩ năng phân tích
Zdolności analityczne
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Kĩ năng ứng xử và tạo lập quan hệ
Zdolności interpersonalne
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Kĩ năng thương lượng
Zdolności negocjacyjne
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Kĩ năng thuyết trình
Umiejętność prezentacji
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Tôi rất mong được đảm nhiệm vị trí này tại Quý công ty và đóng góp qua việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Vị trí này là một thử thách mà tôi rất mong có cơ hội được đảm nhiệm.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Tôi rất mong sẽ có cơ hội được thảo luận trực tiếp và cụ thể về vị trí này với ông/bà.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Xin vui lòng xem résumé/CV đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Nếu cần, tôi sẵn lòng cung cấp thư giới thiệu từ...
Referencje na żądanie.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Nếu ông/bà muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với người giới thiệu của tôi...
Referencje na żądanie od ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Tôi có thể sắp xếp thời gian để được phỏng vấn vào...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian xem xét đơn ứng tuyển của tôi. Tôi rất mong có cơ hội được trao đổi trực tiếp với ông bà để thể hiện sự quan tâm và khả năng phục vụ vị trí này. Xin ông/bà vui lòng liên hệ với tôi qua...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Kính thư,
Z wyrazami szacunku,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Trân trọng,
Z wyrazami szacunku,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Kính thư,
Z poważaniem,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Thân ái,
Pozdrawiam,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar