Chinees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Sayın Yetkili,
尊敬的先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Sayın Yetkili,
尊敬的女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Sayın Yetkili,
尊敬的先生/女士,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Sayın Yetkililer,
尊敬的先生们,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Yetkili makama / merciiye,
尊敬的收信人,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Sayın Dilek Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Sayın Melek Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Sayın Demet Hanım,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Sayın Alihan Erturan,
亲爱的约翰 史密斯,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
我想申请...一职
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
... için sizinle çalışmak isterdim.
我想为您工作,因为...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Güçlü yanlarım ...
我的强项是...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
我很适合这个职位,因为...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Uzmanlık alanım dahilinde ...
我的专长是…
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
即使在压力下我也能保持高标准。
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
我的母语是...,但我也会说...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
... diline son derece hakimimdir.
我熟练掌握...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
İyi seviyede ... bilgim vardır.
我能用...语进行工作交流
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
我在...领域有...年工作经验
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
我是...的熟练使用者
Beschrijving van de computervaardigheden
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
我相信我是...和...技能的良好结合
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Mükemmel iletişim becerisi
出色的沟通技能
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Tümdengelim muhakemesi
演绎推理能力
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Mantıklı düşünebilme
逻辑性思考
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analitik düşünce
分析技能
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
İyi kişilerarası ilişki becerisi
良好的人际交往技能
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Anlaşma becerisi
谈判技能
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Sunum becerisi
观点陈述能力
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
附件中含有我的个人简历。
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
可以从...处获得推荐信
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
我可以在...的时候接受面试
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Saygılarımla,
此致
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Tüm içtenliğimle,
此致
敬礼
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Saygılarımla,
肃然至上
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Saygılar,
祝好
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar