Zweeds | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Vážený pane,
Bäste herrn,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Vážená paní,
Bästa fru,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Vážený pane / Vážená paní,
Bästa herr eller fru,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dobrý den,
Bästa herrar,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Moje silné stránky jsou...
Mina främsta styrkor är ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Moje oblast odborných znalostí je...
Mitt kompetensområde är ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Mám výbornou znalost...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Mám znalost...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Jag är en erfaren användare av ...
Beschrijving van de computervaardigheden
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Výborné komunikační schopnosti
Utmärkt kommunikationsförmåga
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Dedukce
God slutledningsförmåga
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logické myšlení
Logiskt tänkande
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytické schopnosti
Analytisk förmåga
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Dobré interpersonální schopnosti
Bra samarbetsförmåga
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Vyjednávací schopnosti
Bra förhandlingsteknik
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Prezentační dovednosti
Bra presentationsteknik
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Můj životopis naleznete v příloze.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Ohledně referencí se obraťte na...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
S pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
S úctou,
Vördsamt,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar