Engels | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Vážený pane,
Dear Sir,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Vážená paní,
Dear Madam,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
I would like to apply for the position of…
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
I am particularly interested in this job, as…
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
I would like to work for you, in order to…
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Moje silné stránky jsou...
My strengths are…
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
I would be well suited to the position because…
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Moje oblast odborných znalostí je...
My area of expertise is…
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Whilst working at… I became highly competent in…
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Even under pressure I can maintain high standards.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
My native language is…, but I can also speak…
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Mám výbornou znalost...
I have an excellent command of…
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Mám znalost...
I have a working knowledge of…
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Mám... roky/let zkušeností z práce...
I have …years experience of working…
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
I am an experienced user of…
Beschrijving van de computervaardigheden
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Výborné komunikační schopnosti
Excellent communication skills
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Dedukce
Deductive reasoning
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logické myšlení
Logical thinking
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytické schopnosti
Analytical skills
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Dobré interpersonální schopnosti
Good interpersonal skills
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Vyjednávací schopnosti
Negotiation skills
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Prezentační dovednosti
Presentation skills
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Můj životopis naleznete v příloze.
Please find my résumé / CV attached.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
I can supply references from…if required.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Ohledně referencí se obraťte na...
References can be requested from…
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Na pohovor se mohu dostavit dne...
I am available for interview on…
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
S pozdravem,
Yours faithfully,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
S pozdravem,
Yours sincerely,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
S úctou,
Respectfully yours,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar