Spaans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

เรียน คุณผู้ชาย
Distinguido Señor:
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
เรียน คุณผู้หญิง
Distinguida Señora:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Distinguidos Señores:
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
เรียน ท่านทั้งหลาย
Apreciados Señores:
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
A quien pueda interesar
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
เรียน คุณสมิทธิ์
Apreciado Sr. Pérez:
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
เรียนคุณ สมิทธิ์
Apreciada Sra. Pérez:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Apreciada Srta. Pérez:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
เรียน คุณสมิทธิ์
Apreciada Sra. Pérez:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Estimado Sr. Pérez:
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
จุดแข็งของฉันคือ...
Mis puntos fuertes son...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Mi área de conocimiento es...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Tengo un manejo excelente de...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Beschrijving van de computervaardigheden
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Excelentes habilidades de comunicación
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Razonamiento deductivo
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Razonamiento lógico
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
ทักษะในการวิเคราะห์
Capacidad de análisis
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Buena comunicación interpersonal
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Aptitudes de negociación
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
ทักษะในการนำเสนอ
Habilidad para hablar en público
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Encontrará mi currículo adjunto.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
ด้วยความเคารพ
Se despide cordialmente,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
ด้วยความเคารพ
Atentamente,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
ด้วยความเคารพ
Respetuosamente,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
ด้วยความเคารพ
Saludos,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar