Engels | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

เรียน คุณผู้ชาย
Dear Sir,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
เรียน คุณผู้หญิง
Dear Madam,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Dear Sir / Madam,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
เรียน ท่านทั้งหลาย
Dear Sirs,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
To whom it may concern,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Mr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
เรียนคุณ สมิทธิ์
Dear Mrs. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Dear Miss Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Ms. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Dear John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
I would like to apply for the position of…
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
I am particularly interested in this job, as…
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
I would like to work for you, in order to…
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
จุดแข็งของฉันคือ...
My strengths are…
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
I would be well suited to the position because…
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
My area of expertise is…
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Even under pressure I can maintain high standards.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
My native language is…, but I can also speak…
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
I have an excellent command of…
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
I have a working knowledge of…
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
I have …years experience of working…
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
I am an experienced user of…
Beschrijving van de computervaardigheden
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Excellent communication skills
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Deductive reasoning
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Logical thinking
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
ทักษะในการวิเคราะห์
Analytical skills
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Good interpersonal skills
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Negotiation skills
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
ทักษะในการนำเสนอ
Presentation skills
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Please find my résumé / CV attached.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
I can supply references from…if required.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
References can be requested from…
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
I am available for interview on…
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
ด้วยความเคารพ
Yours faithfully,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
ด้วยความเคารพ
Yours sincerely,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
ด้วยความเคารพ
Respectfully yours,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
ด้วยความเคารพ
Kind/Best regards,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar