Nederlands | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Distinguido Señor:
Geachte heer
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Distinguida Señora:
Geachte mevrouw
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Distinguidos Señores:
Geachte heer, mevrouw
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Apreciados Señores:
Geachte dames en heren
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
A quien pueda interesar
Geachte dames en heren
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Apreciado Sr. Pérez:
Geachte heer Jansen
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Apreciada Srta. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Estimado Sr. Pérez:
Beste meneer Jansen
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Quisiera postularme para el puesto de...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mis puntos fuertes son...
Mijn sterke punten zijn ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mi área de conocimiento es...
Mijn vakgebied is ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Tengo un manejo excelente de...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Ik beschik over goede kennis van ...
Beschrijving van de computervaardigheden
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Excelentes habilidades de comunicación
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Razonamiento deductivo
Analytisch denkvermogen
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Razonamiento lógico
Logisch denkvermogen
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Capacidad de análisis
Analytische vaardigheden
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Buena comunicación interpersonal
Goede intermenselijke vaardigheden
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Aptitudes de negociación
Onderhandelingsvaardigheden
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Habilidad para hablar en público
Presentatievaardigheden
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Encontrará mi currículo adjunto.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Se despide cordialmente,
Met vriendelijke groet,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Atentamente,
Met vriendelijke groet,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Respetuosamente,
Hoogachtend,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Saludos,
Met de beste groeten,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar