Engels | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Уважаемый г-н ...
Dear Sir,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Уважаемая госпожа...
Dear Madam,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Уважаемые...
Dear Sir / Madam,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Уважаемые...
Dear Sirs,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Уважаемые...
To whom it may concern,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Уважаемый г-н Смидт
Dear Mr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Mrs. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Miss Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Ms. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Уважаемый...
Dear John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Я нашел ваше обявление в... ... числа
I refer to your advertisement in…dated… .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Прошу принять меня на должность...
I would like to apply for the position of…
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
I am particularly interested in this job, as…
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
I would like to work for you, in order to…
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Мои сильные стороны:...
My strengths are…
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
I would be well suited to the position because…
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Я специализируюсь на...
My area of expertise is…
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
За время работы в ... я развил свои навыки...
Whilst working at… I became highly competent in…
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Even under pressure I can maintain high standards.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Мой родной язык..., я также говорю по...
My native language is…, but I can also speak…
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Я отлично владею...
I have an excellent command of…
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Я свободно говорю по...
I have a working knowledge of…
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
I have …years experience of working…
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Я являюсь продвинутым пользователем...
I am an experienced user of…
Beschrijving van de computervaardigheden
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Отличные коммуникативные навыки
Excellent communication skills
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Логическая аргументация
Deductive reasoning
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Логическое мышление
Logical thinking
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Аналитические способности
Analytical skills
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Высокие личностные качества
Good interpersonal skills
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Переговорческие навыки
Negotiation skills
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Презентационные навыки
Presentation skills
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Please find my résumé / CV attached.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
I can supply references from…if required.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
References can be requested from…
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Я свободен...
I am available for interview on…
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
С уважением...
Yours faithfully,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
С уважением ваш...
Yours sincerely,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
С уважением ваш...
Respectfully yours,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
С уважением...
Kind/Best regards,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar