Grieks | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Stimate Domn,
Αξιότιμε κύριε,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Stimată Doamnă,
Αξιότιμη κυρία,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Stimate Domn/Doamnă,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Stimați Domni,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
În atenția cui este interesat,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Stimate Domnule Popescu,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Stimată Doamnă Popescu,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Stimată Domnișoară Popescu,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Stimată Doamnă Popescu,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Dragă Andrei Popescu,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Punctele mele forte sunt...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Domeniul meu de bază este...
Η ειδικότητά μου είναι...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Stăpânesc foarte bine...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Cunosc la nivel mediu...
Έχω μια καλή γνώση της...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Am...ani de experienţă în domeniul...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Sunt un utilizator experimentat de...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Beschrijving van de computervaardigheden
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Abilităţi de comunicare excelente.
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Gândire deductivă.
Επαγωγική λογική
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Gândire logică.
Λογική σκέψη
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Abilităţi analitice.
Αναλυτικές ικανότητες
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Abilităţi interpersonale bune.
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Abilităţi de negociere
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Ικανότητες παρουσίασης
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referinţele pot fi solicitate de la...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Cu stimă,
Με εκτίμηση,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Cu sinceritate,
Με εκτίμηση,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Cu respect,
Με εκτίμηση,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Toate cele bune,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar