Koreaans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Szanowny Panie,
존경하는 관계자 분께
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Szanowna Pani,
존경하는 관계자 분께
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분께
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분(들)께
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분(들)께
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Szanowny Panie,
존경하는 김철수 님께
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Szanowny Panie,
친애하는 최현우님께
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
...에 지원하고 싶습니다.
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Moje mocne strony to ...
저의 장점은 ... 입니다.
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Biegle posługuję się programem/programami...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Beschrijving van de computervaardigheden
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Rozumowanie dedukcyjne
추론 이해 능력
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logiczne myślenie
논리적인 사고능력
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Zdolności analityczne
분석 능력
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Zdolności interpersonalne
좋은 사교성
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Zdolności negocjacyjne
협정 능력
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Umiejętność prezentacji
프리젠테이션 능력
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Referencje na żądanie.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referencje na żądanie od ...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Z wyrazami szacunku,
... (이름) 드림
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Z wyrazami szacunku,
... (이름) 드림
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Z poważaniem,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Pozdrawiam,
감사합니다. ...씨.
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar