Grieks | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Szanowny Panie,
Αξιότιμε κύριε,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Szanowna Pani,
Αξιότιμη κυρία,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Szanowni Państwo,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Szanowni Państwo,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Szanowni Państwo,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Szanowny Panie,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Szanowna Pani,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Szanowna Pani,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Szanowna Pani,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Szanowny Panie,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Moje mocne strony to ...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Η ειδικότητά μου είναι...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Έχω μια καλή γνώση της...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Biegle posługuję się programem/programami...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Beschrijving van de computervaardigheden
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Rozumowanie dedukcyjne
Επαγωγική λογική
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logiczne myślenie
Λογική σκέψη
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Zdolności analityczne
Αναλυτικές ικανότητες
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Zdolności interpersonalne
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Zdolności negocjacyjne
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Umiejętność prezentacji
Ικανότητες παρουσίασης
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Referencje na żądanie.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referencje na żądanie od ...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Z wyrazami szacunku,
Με εκτίμηση,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Z wyrazami szacunku,
Με εκτίμηση,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Z poważaniem,
Με εκτίμηση,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Pozdrawiam,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar