Engels | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
I would like to apply for the position of…
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
I am particularly interested in this job, as…
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
I would like to work for you, in order to…
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Moje mocne strony to ...
My strengths are…
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
I would be well suited to the position because…
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
My area of expertise is…
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Whilst working at… I became highly competent in…
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Even under pressure I can maintain high standards.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
My native language is…, but I can also speak…
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
I have an excellent command of…
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
I have a working knowledge of…
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
I have …years experience of working…
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Biegle posługuję się programem/programami...
I am an experienced user of…
Beschrijving van de computervaardigheden
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Excellent communication skills
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Rozumowanie dedukcyjne
Deductive reasoning
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logiczne myślenie
Logical thinking
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Zdolności analityczne
Analytical skills
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Zdolności interpersonalne
Good interpersonal skills
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Zdolności negocjacyjne
Negotiation skills
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Umiejętność prezentacji
Presentation skills
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Please find my résumé / CV attached.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Referencje na żądanie.
I can supply references from…if required.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referencje na żądanie od ...
References can be requested from…
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
I am available for interview on…
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Z wyrazami szacunku,
Yours sincerely,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Pozdrawiam,
Kind/Best regards,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar