Thai | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Geachte heer
เรียน คุณผู้ชาย
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
เรียน คุณผู้หญิง
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Beste meneer Jansen
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Ik solliciteer naar de functie van ...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mijn sterke punten zijn ...
จุดแข็งของฉันคือ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mijn vakgebied is ...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Ik beschik over een goede beheersing van ...
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Ik heb ... jaren ervaring als ...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Ik beschik over goede kennis van ...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Beschrijving van de computervaardigheden
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Uitstekende communicatieve vaardigheden
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Analytisch denkvermogen
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logisch denkvermogen
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytische vaardigheden
ทักษะในการวิเคราะห์
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Goede intermenselijke vaardigheden
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Onderhandelingsvaardigheden
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentatievaardigheden
ทักษะในการนำเสนอ
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Met vriendelijke groet,
ด้วยความเคารพ
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Met vriendelijke groet,
ด้วยความเคารพ
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Hoogachtend,
ด้วยความเคารพ
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Met de beste groeten,
ด้วยความเคารพ
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar