Spaans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Geachte heer
Distinguido Señor:
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
Distinguida Señora:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
Distinguidos Señores:
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
Apreciados Señores:
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
A quien pueda interesar
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
Apreciado Sr. Pérez:
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Sra. Pérez:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Srta. Pérez:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Sra. Pérez:
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Beste meneer Jansen
Estimado Sr. Pérez:
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Ik solliciteer naar de functie van ...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mijn sterke punten zijn ...
Mis puntos fuertes son...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mijn vakgebied is ...
Mi área de conocimiento es...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Tengo un manejo excelente de...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Ik beschik over goede kennis van ...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Beschrijving van de computervaardigheden
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Excelentes habilidades de comunicación
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Analytisch denkvermogen
Razonamiento deductivo
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logisch denkvermogen
Razonamiento lógico
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytische vaardigheden
Capacidad de análisis
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Goede intermenselijke vaardigheden
Buena comunicación interpersonal
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Onderhandelingsvaardigheden
Aptitudes de negociación
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentatievaardigheden
Habilidad para hablar en público
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Met vriendelijke groet,
Se despide cordialmente,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Met vriendelijke groet,
Atentamente,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Hoogachtend,
Respetuosamente,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Met de beste groeten,
Saludos,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar