Hongaars | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Geachte heer
Tisztelt Uram!
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
Tisztelt Hölgyem!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
Tisztelt Smith Úr!
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Tisztelt Smith Asszony!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Tisztelt Smith Asszony!
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Beste meneer Jansen
Kedves Smith John!
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Ik solliciteer naar de functie van ...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mijn sterke punten zijn ...
Erősségeim ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mijn vakgebied is ...
Szakterületem a ....
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Magas szinten beszélek...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Középszinten beszélek....
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Ik heb ... jaren ervaring als ...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Ik beschik over goede kennis van ...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Beschrijving van de computervaardigheden
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Kiváló kommunikációs készség
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Analytisch denkvermogen
Deduktív érvelés
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logisch denkvermogen
Logikus gondolkodás
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytische vaardigheden
Analitikus készségek
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Goede intermenselijke vaardigheden
Jó interperszonális készség
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Onderhandelingsvaardigheden
Jó tárgyalási készség
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentatievaardigheden
Előadó készség/Prezentációs készség
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Met vriendelijke groet,
Tisztelettel,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Met vriendelijke groet,
Tisztelettel,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Hoogachtend,
Tisztelettel,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Met de beste groeten,
Üdvözlettel,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar