Frans | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Geachte heer
Monsieur,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
Madame,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
Madame, Monsieur,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
Madame, Monsieur,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
Aux principaux concernés,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
Monsieur Dupont,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Madame Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Mademoiselle Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Madame Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Beste meneer Jansen
Monsieur Dupont,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Ik solliciteer naar de functie van ...
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mijn sterke punten zijn ...
Mes qualités principales sont...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mijn vakgebied is ...
Mon domaine d'expertise est...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
J'ai une excellente maîtrise du...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Ik beschik over een goede beheersing van ...
J'ai une connaissance pratique de...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Ik heb ... jaren ervaring als ...
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Ik beschik over goede kennis van ...
Je suis un utilisateur confirmé de...
Beschrijving van de computervaardigheden
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Excellentes techniques de communication
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Analytisch denkvermogen
Capacité de déduction
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logisch denkvermogen
Esprit de logique
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytische vaardigheden
Esprit analytique
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Goede intermenselijke vaardigheden
Compétences relationnelles
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Onderhandelingsvaardigheden
Compétences en négociation
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentatievaardigheden
Capacités d'exposition
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Je suis disponible pour un entretien le...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Met vriendelijke groet,
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Met vriendelijke groet,
Salutations distinguées,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Hoogachtend,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Met de beste groeten,
Meilleures salutations,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar