Fins | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Geachte heer
Hyvä Herra,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
Hyvä Rouva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
Hyvä vastaanottaja,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
Hyvät vastaanottajat,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
Hyvät vastaanottajat,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
Hyvä herra Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä rouva Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä neiti Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Beste meneer Jansen
Hyvä John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Kirjoitamme teille liittyen...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Ik solliciteer naar de functie van ...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mijn sterke punten zijn ...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mijn vakgebied is ...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Minulla on hyvät perustaidot...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Ik beschik over goede kennis van ...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Beschrijving van de computervaardigheden
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Erinomainen kyky kommunikoida
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Analytisch denkvermogen
Deduktiivinen ajattelu
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logisch denkvermogen
Looginen ajattelu
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytische vaardigheden
Analyyttiset taidot
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Goede intermenselijke vaardigheden
Hyvät ihmissuhdetaidot
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Onderhandelingsvaardigheden
Neuvottelukyvyt
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentatievaardigheden
Esiintymistaidot
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Suosituksia voi pyytää...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Olen saatavilla haastatteluun...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Met vriendelijke groet,
Ystävällisin terveisin,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Met vriendelijke groet,
Ystävällisin terveisin,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Hoogachtend,
Kunnioittavasti,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Met de beste groeten,
Parhain terveisin,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar