Engels | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Geachte heer
Dear Sir,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Ik solliciteer naar de functie van ...
I would like to apply for the position of…
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
I am particularly interested in this job, as…
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
I would like to work for you, in order to…
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mijn sterke punten zijn ...
My strengths are…
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
I would be well suited to the position because…
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mijn vakgebied is ...
My area of expertise is…
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Even under pressure I can maintain high standards.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
My native language is…, but I can also speak…
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
I have an excellent command of…
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Ik beschik over een goede beheersing van ...
I have a working knowledge of…
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Ik heb ... jaren ervaring als ...
I have …years experience of working…
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Ik beschik over goede kennis van ...
I am an experienced user of…
Beschrijving van de computervaardigheden
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Excellent communication skills
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Analytisch denkvermogen
Deductive reasoning
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logisch denkvermogen
Logical thinking
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytische vaardigheden
Analytical skills
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Goede intermenselijke vaardigheden
Good interpersonal skills
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Onderhandelingsvaardigheden
Negotiation skills
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentatievaardigheden
Presentation skills
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Please find my résumé / CV attached.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
I can supply references from…if required.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
References can be requested from…
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
I am available for interview on…
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar