Duits | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Geachte heer
Sehr geehrter Herr,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
Sehr geehrte Frau,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Beste meneer Jansen
Lieber Herr Schmidt,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Ik solliciteer naar de functie van ...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mijn sterke punten zijn ...
Zu meinen Stärken zählen...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mijn vakgebied is ...
Mein Fachgebiet ist...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Ik beschik over goede kennis van ...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Beschrijving van de computervaardigheden
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Uitstekende communicatieve vaardigheden
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Analytisch denkvermogen
schlussfolgerndes Denken
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logisch denkvermogen
logisches Denken
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytische vaardigheden
analytische Fähigkeiten
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Goede intermenselijke vaardigheden
hohe soziale Kompetenz
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Onderhandelingsvaardigheden
Verhandlungsgeschick
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentatievaardigheden
Präsentationsfähigkeiten
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen Grüßen
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen Grüßen
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Hoogachtend,
Hochachtungsvoll
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Met de beste groeten,
Herzliche Grüße
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar