Chinees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Geachte heer
尊敬的先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Ik solliciteer naar de functie van ...
我想申请...一职
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
我想为您工作,因为...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mijn sterke punten zijn ...
我的强项是...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
我很适合这个职位,因为...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Mijn vakgebied is ...
我的专长是…
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
即使在压力下我也能保持高标准。
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
我的母语是...,但我也会说...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
我熟练掌握...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Ik beschik over een goede beheersing van ...
我能用...语进行工作交流
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Ik heb ... jaren ervaring als ...
我在...领域有...年工作经验
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Ik beschik over goede kennis van ...
我是...的熟练使用者
Beschrijving van de computervaardigheden
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
我相信我是...和...技能的良好结合
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Uitstekende communicatieve vaardigheden
出色的沟通技能
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Analytisch denkvermogen
演绎推理能力
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logisch denkvermogen
逻辑性思考
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analytische vaardigheden
分析技能
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Goede intermenselijke vaardigheden
良好的人际交往技能
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Onderhandelingsvaardigheden
谈判技能
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Presentatievaardigheden
观点陈述能力
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
附件中含有我的个人简历。
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
可以从...处获得推荐信
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
我可以在...的时候接受面试
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Met vriendelijke groet,
此致
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Hoogachtend,
肃然至上
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Met de beste groeten,
祝好
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar