Zweeds | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

존경하는 관계자 분께
Bäste herrn,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
존경하는 관계자 분께
Bästa fru,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
존경하는 관계자 분께
Bästa herr eller fru,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
존경하는 관계자 분(들)께
Bästa herrar,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
존경하는 관계자 분(들)께
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
존경하는 김철수 님께
Bäste herr Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
존경하는 김희연 님께
Bästa fru Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
존경하는 김희연 님께
Bästa fröken Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
존경하는 김희연 님께
Bästa fru Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
친애하는 최현우님께
Bäste John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Jag skriver gällande er annons på ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
...에 지원하고 싶습니다.
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
저의 장점은 ... 입니다.
Mina främsta styrkor är ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Mitt kompetensområde är ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Jag är en erfaren användare av ...
Beschrijving van de computervaardigheden
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Utmärkt kommunikationsförmåga
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
추론 이해 능력
God slutledningsförmåga
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
논리적인 사고능력
Logiskt tänkande
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
분석 능력
Analytisk förmåga
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
좋은 사교성
Bra samarbetsförmåga
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
협정 능력
Bra förhandlingsteknik
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
프리젠테이션 능력
Bra presentationsteknik
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standaardzin met verwijzing naar referenties
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
... (이름) 드림
Med vänlig hälsning,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
... (이름) 드림
Med vänliga hälsningar,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Vördsamt,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
감사합니다. ...씨.
Vänliga hälsningar,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar