Nederlands | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

존경하는 관계자 분께
Geachte heer
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
존경하는 관계자 분께
Geachte mevrouw
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
존경하는 관계자 분께
Geachte heer, mevrouw
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
존경하는 관계자 분(들)께
Geachte dames en heren
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
존경하는 관계자 분(들)께
Geachte dames en heren
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
존경하는 김철수 님께
Geachte heer Jansen
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
존경하는 김희연 님께
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
존경하는 김희연 님께
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
존경하는 김희연 님께
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
친애하는 최현우님께
Beste meneer Jansen
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
...에 지원하고 싶습니다.
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
저의 장점은 ... 입니다.
Mijn sterke punten zijn ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Mijn vakgebied is ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Ik beschik over goede kennis van ...
Beschrijving van de computervaardigheden
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
추론 이해 능력
Analytisch denkvermogen
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
논리적인 사고능력
Logisch denkvermogen
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
분석 능력
Analytische vaardigheden
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
좋은 사교성
Goede intermenselijke vaardigheden
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
협정 능력
Onderhandelingsvaardigheden
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
프리젠테이션 능력
Presentatievaardigheden
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
... (이름) 드림
Met vriendelijke groet,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
... (이름) 드림
Met vriendelijke groet,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Hoogachtend,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
감사합니다. ...씨.
Met de beste groeten,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar