Chinees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

존경하는 관계자 분께
尊敬的先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
존경하는 관계자 분께
尊敬的女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
존경하는 관계자 분께
尊敬的先生/女士,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
존경하는 관계자 분(들)께
尊敬的先生们,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
존경하는 관계자 분(들)께
尊敬的收信人,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
존경하는 김철수 님께
尊敬的史密斯先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
존경하는 김희연 님께
尊敬的史密斯女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
존경하는 김희연 님께
尊敬的史密斯小姐,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
존경하는 김희연 님께
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
친애하는 최현우님께
亲爱的约翰 史密斯,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
...에 지원하고 싶습니다.
我想申请...一职
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
我对此工作很感兴趣,因为...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
我想为您工作,因为...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
저의 장점은 ... 입니다.
我的强项是...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
我很适合这个职位,因为...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
我的专长是…
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
即使在压力下我也能保持高标准。
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
我的母语是...,但我也会说...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
我熟练掌握...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
我能用...语进行工作交流
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
我在...领域有...年工作经验
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
我是...的熟练使用者
Beschrijving van de computervaardigheden
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
我相信我是...和...技能的良好结合
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
出色的沟通技能
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
추론 이해 능력
演绎推理能力
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
논리적인 사고능력
逻辑性思考
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
분석 능력
分析技能
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
좋은 사교성
良好的人际交往技能
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
협정 능력
谈判技能
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
프리젠테이션 능력
观点陈述能力
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
附件中含有我的个人简历。
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standaardzin met verwijzing naar referenties
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
可以从...处获得推荐信
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
我可以在...的时候接受面试
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
... (이름) 드림
此致
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
... (이름) 드림
此致
敬礼
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
肃然至上
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
감사합니다. ...씨.
祝好
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar