Chinees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

拝啓
尊敬的先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
拝啓
尊敬的女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
拝啓
尊敬的先生/女士,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
拝啓
尊敬的先生们,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
関係者各位
尊敬的收信人,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
拝啓 
尊敬的史密斯先生,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯小姐,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
拝啓
・・・・様
亲爱的约翰 史密斯,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
我想申请...一职
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
我对此工作很感兴趣,因为...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
我想为您工作,因为...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
私の強みは・・・・
我的强项是...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
・・・・することで貢献することができます。
我很适合这个职位,因为...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
我的专长是…
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
即使在压力下我也能保持高标准。
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
我的母语是...,但我也会说...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
・・・・語を話すことができます。
我熟练掌握...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
・・・・語の知識も持ち合わせています。
我能用...语进行工作交流
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
我在...领域有...年工作经验
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
・・・・を使いこなすことができます。
我是...的熟练使用者
Beschrijving van de computervaardigheden
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
我相信我是...和...技能的良好结合
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
コミュニケーション能力
出色的沟通技能
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
演繹的推理力
演绎推理能力
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
論理的思考能力
逻辑性思考
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
分析能力
分析技能
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
対人能力
良好的人际交往技能
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
交渉能力
谈判技能
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
プレゼンテーション能力
观点陈述能力
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
履歴書を同封いたしました。
附件中含有我的个人简历。
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standaardzin met verwijzing naar referenties
・・・・から推薦状を頂きました。
可以从...处获得推荐信
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
・・・・日なら伺うことができます。
我可以在...的时候接受面试
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
敬具
此致
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
敬具
此致
敬礼
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
敬具
肃然至上
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
敬具
祝好
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar