Vietnamees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Gentilissimo,
Thưa ông,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Gentilissima,
Thưa bà,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Gentili Signore e Signori,
Thưa ông/bà,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Alla cortese attenzione di ...,
Thưa các ông bà,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
A chi di competenza,
Thưa ông/bà,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Gentilissimo Sig. Rossi,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Gentilissima Sig.na Verdi,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Gentilissimo Bianchi,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí... được quảng cáo trên... vào ngày...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
In risposta all'annuncio apparso ne...
Tôi xin liên hệ với ông/bà về vị trí... được quảng cáo vào ngày...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Tôi xin phép liên hệ về quảng cáo tuyển dụng của ông/bà trên... đăng ngày...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Qua tạp chí/tập san... số..., tôi được biết công ty ông/bà đang tuyển nhân sự cho vị trí... mà tôi rất quan tâm.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Tôi rất vinh hạnh được ứng tuyển vị trí... mà công ty ông/bà đang quảng cáo.
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Tôi muốn được ứng tuyển vào vị trí...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Hiện nay tôi đang làm việc tại..., và công việc của tôi bao gồm...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Tôi rất quan tâm tới công việc này vì...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Tôi muốn được làm việc tại công ty của ông/bà để...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
I miei punti di forza sono...
Các thế mạnh của tôi là...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Một (số) điểm yếu của tôi là... Nhưng tôi luôn cố gắng không ngừng để khắc phục những mặt hạn chế này.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Tôi cảm thấy mình phù hợp với vị trí này bởi vì...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong..., tôi đã từng...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Trình độ/Kĩ năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà công việc ở Quý công ty đề ra.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Khi làm việc ở vị trí..., tôi đã học/tích lũy/mở rộng kiến thức của mình về lĩnh vực...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Chuyên ngành của tôi là...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Khi còn làm việc tại..., tôi đã trau dồi kiến thức và kĩ năng...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Kể cả khi làm việc với cường độ cao, tôi không bao giờ xem nhẹ hiệu quả công việc, và vì thế tôi cảm thấy mình rất phù hợp với nhu cầu của vị trí...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Kể cả khi làm việc dưới áp lực, kết quả công việc của tôi vẫn luôn đạt yêu cầu.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Và vì vậy, tôi rất muốn có được cơ hội để kết hợp giữa đáp ứng mối quan tâm cá nhân của mình và đảm nhận công việc này.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Tôi rất quan tâm tới... và muốn được trao cơ hội để mở rộng kiến thức của mình khi làm việc tại Quý công ty.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Như ông/bà có thể thấy trong hồ sơ tôi đính kèm, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà vị trí này đề ra.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Là... tại công ty..., tôi có cơ hội làm việc theo nhóm trong một môi trường áp lực cao. Nhờ vậy tôi đã rèn luyện được khả năng phối hợp với đồng đội và hoàn thành công việc đúng tiến độ.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của vị trí..., tôi còn có cơ hội rèn luyện các kĩ năng...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Tiếng bản ngữ của tôi là..., và tôi còn có thể sử dụng tiếng...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Tôi có khả năng sử dụng... thành thạo.
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Sto imparando...
Tôi có thể sử dụng... ở mức khá.
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Tôi có... năm kinh nghiệm trong...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Sono un(') utente esperto/a di...
Tôi có thể sử dụng thành thạo...
Beschrijving van de computervaardigheden
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Tôi có khả năng... và...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Eccellenti doti comunicative
Kĩ năng giao tiếp tốt
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Capacità deduttive e di ragionamento
Khả năng suy diễn, lý luận
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Capacità logiche
Khả năng suy nghĩ logic
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Capacità analitiche
Kĩ năng phân tích
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Ottime abilità interpersonali
Kĩ năng ứng xử và tạo lập quan hệ
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Capacità di negoziazione
Kĩ năng thương lượng
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Capacità di presentazione
Kĩ năng thuyết trình
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Tôi rất mong được đảm nhiệm vị trí này tại Quý công ty và đóng góp qua việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Vị trí này là một thử thách mà tôi rất mong có cơ hội được đảm nhiệm.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Tôi rất mong sẽ có cơ hội được thảo luận trực tiếp và cụ thể về vị trí này với ông/bà.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
In allegato trova il mio cv.
Xin vui lòng xem résumé/CV đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Nếu cần, tôi sẵn lòng cung cấp thư giới thiệu từ...
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Nếu ông/bà muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với người giới thiệu của tôi...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Sono disponibile per un colloquio...
Tôi có thể sắp xếp thời gian để được phỏng vấn vào...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian xem xét đơn ứng tuyển của tôi. Tôi rất mong có cơ hội được trao đổi trực tiếp với ông bà để thể hiện sự quan tâm và khả năng phục vụ vị trí này. Xin ông/bà vui lòng liên hệ với tôi qua...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
In fede,
Kính thư,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Cordialmente,
Trân trọng,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
I miei più cordiali saluti,
Kính thư,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Saluti
Thân ái,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar