Thai | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Gentilissimo,
เรียน คุณผู้ชาย
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Gentilissima,
เรียน คุณผู้หญิง
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Gentili Signore e Signori,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Alla cortese attenzione di ...,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
A chi di competenza,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Gentilissimo Sig. Rossi,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Gentilissima Sig.na Verdi,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Gentilissima Sig.ra Rossi,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Gentilissimo Bianchi,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
In risposta all'annuncio apparso ne...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Attualmente lavoro per... in qualità di...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
I miei punti di forza sono...
จุดแข็งของฉันคือ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Sto imparando...
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Sono un(') utente esperto/a di...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Beschrijving van de computervaardigheden
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Eccellenti doti comunicative
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Capacità deduttive e di ragionamento
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Capacità logiche
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Capacità analitiche
ทักษะในการวิเคราะห์
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Ottime abilità interpersonali
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Capacità di negoziazione
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Capacità di presentazione
ทักษะในการนำเสนอ
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
In allegato trova il mio cv.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Sono disponibile per un colloquio...
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
In fede,
ด้วยความเคารพ
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Cordialmente,
ด้วยความเคารพ
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
I miei più cordiali saluti,
ด้วยความเคารพ
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Saluti
ด้วยความเคารพ
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar