Nederlands | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Gentilissimo,
Geachte heer
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Gentilissima,
Geachte mevrouw
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Gentili Signore e Signori,
Geachte heer, mevrouw
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Alla cortese attenzione di ...,
Geachte dames en heren
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
A chi di competenza,
Geachte dames en heren
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Gentilissimo Sig. Rossi,
Geachte heer Jansen
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Gentilissima Sig.na Verdi,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Geachte mevrouw Jansen
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Gentilissimo Bianchi,
Beste meneer Jansen
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
In risposta all'annuncio apparso ne...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
I miei punti di forza sono...
Mijn sterke punten zijn ...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Mijn vakgebied is ...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Sto imparando...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Sono un(') utente esperto/a di...
Ik beschik over goede kennis van ...
Beschrijving van de computervaardigheden
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Eccellenti doti comunicative
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Capacità deduttive e di ragionamento
Analytisch denkvermogen
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Capacità logiche
Logisch denkvermogen
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Capacità analitiche
Analytische vaardigheden
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Ottime abilità interpersonali
Goede intermenselijke vaardigheden
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Capacità di negoziazione
Onderhandelingsvaardigheden
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Capacità di presentazione
Presentatievaardigheden
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
In allegato trova il mio cv.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Sono disponibile per un colloquio...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
In fede,
Met vriendelijke groet,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Cordialmente,
Met vriendelijke groet,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
I miei più cordiali saluti,
Hoogachtend,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Saluti
Met de beste groeten,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar