Engels | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Tisztelt Uram!
Dear Sir,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Tisztelt Hölgyem!
Dear Madam,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Dear Sir / Madam,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Dear Sirs,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
To whom it may concern,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Tisztelt Smith Úr!
Dear Mr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Dear Mrs. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Miss Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Ms. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Kedves Smith John!
Dear John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
I would like to apply for the position of…
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
I am particularly interested in this job, as…
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
I would like to work for you, in order to…
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Erősségeim ...
My strengths are…
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
I would be well suited to the position because…
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Szakterületem a ....
My area of expertise is…
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Even under pressure I can maintain high standards.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
My native language is…, but I can also speak…
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Magas szinten beszélek...
I have an excellent command of…
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Középszinten beszélek....
I have a working knowledge of…
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
I have …years experience of working…
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
I am an experienced user of…
Beschrijving van de computervaardigheden
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
I believe I possess the right combination of...and… .
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Kiváló kommunikációs készség
Excellent communication skills
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Deduktív érvelés
Deductive reasoning
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Logikus gondolkodás
Logical thinking
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Analitikus készségek
Analytical skills
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Jó interperszonális készség
Good interpersonal skills
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Jó tárgyalási készség
Negotiation skills
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Előadó készség/Prezentációs készség
Presentation skills
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Please find my résumé / CV attached.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
I can supply references from…if required.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
References can be requested from…
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Számomra egy interjú megfelelne a ...
I am available for interview on…
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Tisztelettel,
Yours faithfully,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Tisztelettel,
Yours sincerely,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Tisztelettel,
Respectfully yours,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Üdvözlettel,
Kind/Best regards,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar