Portugees | Uitdrukkingen - Solliciteren | Sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief | Curriculum Vitae | Referentie

Sollicitatiebrief - Aanhef

Αξιότιμε κύριε,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Αξιότιμη κυρία,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
A quem possa interessar,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een krant of tijdschrift
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature op internet
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standaardzin om uit te leggen waar de vacature gevonden is
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Standaardzin voor een sollicitatie naar aanleiding van een vacature in een tijdschrift of vaktijdschrift
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standaardzin voor het solliciteren naar een baan
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Openingszin om de actuele werkzaamheden te beschrijven

Sollicitatiebrief - Motivatie

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Motivatie voor de interesse voor een bepaalde baan
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Meus pontos fortes são...
Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Beschrijving van jouw zwakke punten, verbonden met de vastberadenheid deze te verbeteren
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Motivatie waarom jij een geschikte kandidaat voor de baan bent
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Uitleg waarom je in een bepaald vakgebied nog niet gewerkt hebt, maar wel andere ervaringen hebt opgedaan
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Beschrijving van de eigen vaardigheden, die jou voor de baan geschikt maken
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Η ειδικότητά μου είναι...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Beschrijving van jouw geschiktheid voor de baan op basis van eerdere werkervaring
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Beschrijving van het vermogen om in een veeleisende werkomgeving te werken
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Motivering van de persoonlijke interesse voor de baan
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Benadrukken van het cv en tonen hoe goed de baan bij jou zou passen
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Beschrijving van de vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Beschrijving van extra vaardigheden die je bij je huidige baan hebt verworven, maar die niet blijken uit je professionele beroepsomschrijving

Sollicitatiebrief - Vaardigheden

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Beschrijving van de moedertaal en de andere talen die je spreekt
Είμαι άριστος γνώστης της...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een hoog niveau beheerst
Έχω μια καλή γνώση της...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Beschrijving van de vreemde talen, die je op een gemiddeld niveau beheerst
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Beschrijving van jouw ervaring in een bepaald vakgebied
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Eu tenho experiência em /com ...
Beschrijving van de computervaardigheden
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Beschrijving van de uitgebalanceerdheid van de eigen vaardigheden
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Excelente habilidade de comunicação
Vermogen informatie uit te wisselen en dingen uit te leggen
Επαγωγική λογική
Raciocínio dedutivo
Vermogen om dingen snel te begrijpen en doeltreffend uit te leggen
Λογική σκέψη
Pensamento lógico
Vermogen om eigen ideeën precies en doordacht te bedenken
Αναλυτικές ικανότητες
Habilidades analíticas
Vermogen om dingen gedetailleerd te beoordelen
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Bom relacionamento interpessoal
Vermogen om goed met collega´s samen te werken en te communiceren
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Habilidades de negociação
Vermogen om succesvol zaken te doen met andere bedrijven
Ικανότητες παρουσίασης
Habilidades de comunicação
Vermogen om ideeën aan een grote groep te presenteren

Sollicitatiebrief - Afsluiting

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Afsluiting en herhaling van de wens bij het bedrijf te willen werken
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Afsluiting en verwijzing naar een mogelijk sollicitatiegesprek
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standaardzin met verwijzing naar het bijgevoegde curriculum vitae/cv
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standaardzin met verwijzing naar referenties
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Verwijzing naar referenties en contactpersonen
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Estou disponível para entrevista em ..
Verwijzing dat je beschikbaar bent voor een sollicitatiegesprek
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Verwijzing naar de contactgegevens en bedanken voor het bekijken van de sollicitatie
Με εκτίμηση,
Cordialmente,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Με εκτίμηση,
Atenciosamente,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Με εκτίμηση,
Com elevada estima,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Lembranças,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar